Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt fra statsråd 19. desember 2014

I statsråd i dag ble det blant annet lagt fram en melding til Stortinget om utviklingsplan for kapasitet i kriminalomsorgen.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 19. desember 2014. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Justis- og beredskapsdepartementet
Meld. St. 12 (2014-2015)
Utviklingsplan for kapasitet i kriminalomsorgen
(Pressemelding)

Nærings- og fiskeridepartementet
Prop. 51 L (2014-2015)
Endringer i småbåtloven
(påbud om bruk av flyteutstyr i fritidsbåter)

Samferdselsdepartementet
Prop. 49 S (2014-2015)
Utbygging og finansiering av E134 Damåsen – Saggrenda i Buskerud
(Pressemelding)

Prop. 50 S (2014-2015)
Utbygging og finansiering av fase 1 av Bypakke Nedre Glomma i Østfold
(Pressemelding)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Arbeids- og sosialdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 15. desember 2014 til lov om endringer i lov om Statens pensjonskasse, folketrygdloven og i enkelte andre lover (justeringer i reglene om uføretrygd og ny uførepensjonsordning i offentlig tjenestepensjon mv.)

Lovvedtak 12 (2014-2015). Lov nr. 73.

Delt ikraftsetting av Stortingets vedtak 15. desember 2014 til lov om endringer i lov om Statens pensjonskasse, folketrygdloven og i enkelte andre lover (justeringer i reglene om uføretrygd og ny uførepensjonsordning i offentlig tjenestepensjon mv.). Loven, med unntak av del VIII, X og XI, trer i kraft 1. januar 2015.

Sanksjon av Stortingets vedtak 15. desember 2014 til lov om endringar i folketrygdlova og einskilde andre lover.

Lovvedtak 13 (2014-2015). Lov nr. 74.

Lov 6. juni 2014 nr. 19 om stans i utbetalinga av offentlege ytingar og barnebidrag når ein av foreldra har bortført eit barn til utlandet trer i kraft 1. januar 2015.

Finansdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 18. desember 2014 til lov om endringer i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane.
Lovvedtak 22 (2014-2015). Lov nr. 75.

Sanksjon av Stortingets vedtak 18. desember 2014 til lov om endringer i lov 12. desember 1975 nr. 59 om dokumentavgift (dokumentavgiftsloven).
Lovvedtak 23 (2014-2015). Lov nr. 76.

Sanksjon av Stortingets vedtak 18. desember 2014 til lov om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven).
Lovvedtak 24 (2014-2015). Lov nr. 77.

Sanksjon av Stortingets vedtak 18. desember 2014 til lov om endringer i lov 29. november 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard.
Lovvedtak 25 (2014-2015). Lov nr. 78.

Sanksjon av Stortingets vedtak 18. desember 2014 til lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven).
Lovvedtak 26 (2014-2015). Lov nr. 79. 

Sanksjon av Stortingets vedtak 18. desember 2014 til lov om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven).
Lovvedtak 27 (2014-2015). Lov nr. 80.

Sanksjon av Stortingets vedtak 18. desember 2014 til lov om endring i lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. (forsikringsvirksomhetsloven).
Lovvedtak 28 (2014-2015). Lov nr. 81.

Sanksjon av Stortingets vedtak 18. desember 2014 til lov om endringer i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven).
Lovvedtak 29 (2014-2015). Lov nr. 82.

Sanksjon av Stortingets vedtak 18. desember 2014 til lov om opphevelse av lov 6. mars 2009 nr. 13 om Statens obligasjonsfond.
Lovvedtak 30 (2014-2015). Lov nr. 83.

Sanksjon av Stortingets vedtak 18. desember 2014 til lov om endringer i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven).
Lovvedtak 31 (2014-2015). Lov nr. 84.

Sanksjon av Stortingets vedtak 18. desember 2014 til lov om endring i lov 9. desember 2011 nr. 52 om endringer i skatteloven.
Lovvedtak 32 (2014-2015). Lov nr. 85.

Sanksjon av Stortingets vedtak 18. desember 2014 til lov om endringer i lov 22. juni 2012 nr. 43 om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold m.m. (a-opplysningsloven).
Lovvedtak 33 (2014-2015). Lov nr. 86.

Sanksjon av Stortingets vedtak 18. desember 2014 til lov om overgangsregel til lov 7. desember 2012 nr. 76 del V om endringer i skatteloven.
Lovvedtak 34 (2014-2015). Lov nr. 87.

Sanksjon av Stortingets vedtak 18. desember 2014 til lov om endringer i lov 13. desember 2013 nr. 117 om endringer i skatteloven.
Lovvedtak 35 (2014-2015). Lov nr. 88.

Sanksjon av Stortingets vedtak 25. november 2014 til lov om endringer i stortingsgodtgjørelsesloven (yrkesskade og tilbakebetaling).
Lovvedtak 3 (2014-2015). Lov nr. 89.

Helse- og omsorgsdepartementet
Lov 20. juni 2014 nr. 42 om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven) trer i kraft 1. januar 2015.

Lov 20. juni 2014 nr. 43 om helseregistre og behandling av helseopplysninger (helseregisterloven) trer i kraft 1. januar 2015.

Sanksjon av Stortingets vedtak 15. desember 2014 til lov om endringer i tannhelsetjenesteloven (tiltak for å unngå kryssubsidiering).
Lovvedtak 14 (2014-2015). Lov nr. 90.

Endringsloven trer i kraft 1. januar 2015.

Delt ikraftsetting av lov 21. juni 2013 nr. 79 om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. (rett til nødvendig helsehjelp og pasientrettighetsdirektivet m.m.)
Romertall II, III og IV trer i kraft 1. mars 2015.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 25. november 2014 til lov om endringer i plan- og bygningsloven (forenklinger mv. i plandelen)
Lovvedtak 4 (2014-2015). Lov nr. 91.
Loven trer i kraft 1. januar 2015.
(Pressemelding)

Sanksjon av Stortinget sitt vedtak 2. desember 2014 til lov om endringar i kommunelova m.m. (teieplikta til revisor m.m.)
Lovvedtak 6 (2014-2015). Lov nr. 92.
Endringane i kommunelova §§ 39 a og 78 og offentliglova § 5 tek til å gjelde frå 1. januar 2015.
(Pressemelding)

Kulturdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 15. desember 2014 til lov om endringer i pengespilloven og lotteriloven (tippenøkkelen, private pokerlag).
Lovvedtak 17 (2014-2015). Lov nr. 93.

(Se pkt. 3 Forskrifter) 

Nærings- og fiskeridepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 8. desember 2014 til lov om endringer i foretaksregisterloven (gjennomføring av direktiv 2012/17/EU om sammenkopling av sentrale registre, handelsregistre og foretaksregistre).
Lovvedtak 11 (2014-2015). Lov nr. 94.

Loven trer i kraft fra 1. februar 2015.

3. Forskrifter

Arbeids- og sosialdepartementet
Fastsetting av forskrifter om avgifter og tilskudd til folketrygden for 2015 for visse grupper medlemmer i folketrygden. 

Forsvarsdepartementet
Fastsetting av forskrift om endringer i forskrift 10. desember 2010 nr. 1605 om utskrivning og verneplikt (vernepliktforskriften).

Helse- og omsorgsdepartementet
Forskrift 9. november 2012 nr. 1045 om virksomhetsovergripende pasientjournal i formalisert arbeidsfellesskap oppheves med virkning fra 1. januar 2015.

Forskrift 24. juni 2011 nr. 628 om informasjonssikkerhet ved elektronisk tilgang til helseopplysninger i behandlingsrettede helseregistre (helseinformasjonssikkerhetsforskriften) oppheves med virkning fra 1. januar 2015.

Fastsetting av forskrift om endring av forskrift 21. desember 2001 nr. 1477 om innsamling og behandling av helseopplysninger i Kreftregisteret (kreftregisterforskriften).

Justis- og beredskapsdepartementet
Fastsetting av forskrift om endringer i forskrift 20. september 2013 nr. 1097 om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten (politiregisterforskriften).

Klima- og miljødepartementet
Fastsetting av forskrift om konsekvensutredninger for tiltak etter sektorlover.
(Pressemelding) 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Fastsetting av forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven.
(Pressemelding) 

Kulturdepartementet
Fastsetting av forskrift om endringer i forskrift 21. desember 2000 nr. 1366 om lotteritilsynet og lotteriregisteret m.m.

(Se pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

Fastsetting av forskrift om tilskudd til frivillige organisasjoner som arbeider med problematisk spilleatferd.

Nærings- og fiskeridepartementet
Fastsetting av forskrift om unntak fra konkurranseloven § 10 for samarbeid ved omsetning av bøker. 

4. Styrer, utvalg

Kunnskapsdepartementet
Følgende medlemmer og varamedlemmer oppnevnes til hovedstyret for Norges forskningsråd for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2018:

Konsernsjef Henrik Overgaard Madsen, leder, Bærum (ny)
Professor Edel Elvevoll, nestleder, Tromsø (ny)
Prorektor Anne Lise Fimreite, leder for divisjonsstyret for vitenskap, Bergen (ny)
Senior Manager Plant Integrity Eli Aamot, leder for divisjonsstyret for innovasjon, Trondheim (ny)
Rektor Gunnar Bovim, leder for divisjonsstyret for samfunn og helse, Trondheim (gjenoppnevning)
Direktør Sverre Gotaas, leder for divisjonsstyret for energi, ressurser og miljø, Stokke (gjenoppnevning)
Professor Jarle Møen, Bergen (gjenoppnevning)
Administrerende direktør Øyvind Fylling-Jensen, Oslo (gjenoppnevning)
Professor Mette Halskov Hansen, Bærum (ny) 

Varamedlemmer:
1. Rektor Marianne Synnes, Ålesund (ny)

2. Administrerende direktør Ole Ringdal, Stavanger (ny)

(Pressemelding)

5. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker
Seniorrådgiver Bjørn Klouman Bekken utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Anne-Kirsti Wendel Karlsen utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Ambassadør i Maputo, Mette Masst, utnevnes tillike til ambassadør i Mbabane, Swaziland.

Finansdepartementet
Administrerende direktør Hans Henrik Scheel utnevnes til finansråd i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

Justis- og beredskapsdepartementet
Thomas Frøberg konstitueres som førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet, inntil videre, dog ikke utover 30. juni 2017, og Reidar Bruusgaard konstitueres som førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet, inntil videre, dog ikke utover 31. desember 2015.

Høyesterettsdommer Liv Gjølstad innvilges avskjed i nåde etter søknad med virkning fra og med 1. februar 2015.

Klima- og miljødepartementet
Fagdirektør Andreas Thesen Tveteraas utnevnes til avdelingsdirektør i Klima- og miljødepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer. 

6. Andre saker

Finansdepartementet
Ikraftsettelse av en avtale om utveksling av opplysninger mellom Norge og Hongkong SAR, undertegnet i Paris 22. august 2014.

Forsvarsdepartementet
Forsvarsministeren gis fullmakt til å stille til rådighet inntil 75 militære til NATOs operasjon Resolute Support Mission for en periode på inntil tolv måneder.

Forsvarsministeren bemyndiges til å foreta de nødvendige beslutninger, herunder å fastsette bestemmelser om styrkenes engasjementsregler og beslutninger om kommandooverføring i forbindelse med iverksetting av Forsvarets deltakelse. 

Landbruks- og matdepartementet
Oppheving av kongelig resolusjon 19. september 2003 om endring av regioninndeling for Mattilsynet.
(Pressemelding)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
I medhold av kommuneloven § 3 nr. 3 fastsettes Loabága suohkan som samisk navn på Lavangen kommune.
(Pressemelding) 

Olje- og energidepartementet
Herand Kraft AS gis tillatelse til bygging av Herand kraftverk i Storelvi i Jondal kommune.
(Pressemelding)

Til toppen