Offisielt fra statsråd 27. november 2009

Ny saldering av statsbudsjettet 2009 ble vedtatt i statsråd i dag. I samme statsråd ble utvalget som skal utrede det utenrettslige tvisteløsningstilbudet i forbrukersaker oppnevnt

Statsråd ble holdt på Oslo slott 27. november 2009. Følgende vedtak offentliggjøres:

1.      Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Prop. 60 S (2009-2010)
Samtykke til godtagelse av Europaparlaments- og rådsvedtak 574/2007 om opprettelse av Yttergrensefondet samt tilhørende Kommisjonsvedtak (videreutvikling av Schengen-regelverket), samt inngåelse av avtale mellom EF, Island, Norge, Sveits og Liechtenstein om Yttergrensefondet 2007-2013

Finansdepartementet

Prop. 57 S (2009-2010)
Samtykke til å sette i kraft en endringsprotokoll til skatteavtalen mellom Norge og Singapore, undertegnet i Singapore 18. september 2009 

Prop. 58 S (2009-2010)
Samtykke til å sette i kraft en endringsprotokoll med tilleggsprotokoll til skatteavtalen mellom Norge og Østerrike, undertegnet i Wien 16. september 2009

Prop. 59 S (2009-2010)
Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Polen med tilhørende protokoll, undertegnet i Warszawa 9. september 2009

Prop. 61 S (2009-2010)
Ny saldering av statsbudsjettet 2009
(Pressemelding)

2.      Sanksjoner og ikrafttredelser

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Følgende bestemmelser i lov 24. juni 1988 nr. 64 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) skal gjelde etter 1. januar 2010:
§ 58 a og § 11 a, § 13, § 50, § 51 første ledd bokstav a, § 54, § 55 og § 56 første ledd for forhold omfattet av § 58 a.

Finansdepartementet

Delvis ikraftsetting av lov 19. juni 2009 nr. 47 om endringer i lov 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet mv. (ny regnskaps- og revisjonsordning mv.).
Endringene i lov 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet mv. § 5 og 30 a skal gjelde fra 1. januar 2010.
(Se også pkt. 3 Delegasjon av myndighet)

3.      Delegasjon av myndighet

Finansdepartementet

Delegasjon av Kongens myndighet etter lov 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet § 30 a tredje ledd siste punktum til Finansdepartementet.
(Se også pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

4.      Styrer, utvalg

Barne- og likestillingsdepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et offentlig utvalg for utredning av det utenrettslige tvisteløsningstilbudet i forbrukersaker:

Leder: Sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud, Kongsberg
Medlemmer:
Forbrukerombud Bjørn Erik Thon, Oslo
Regiondirektør Benedicte Bergseng Mæland, Bergen
Seniorrådgiver Unni Garberg, Oppegård
Advokat Anna Elisabeth Nordbø, Bærum
Advokat Rune Erstad, Ski
Fagdirektør Tore Andreas Hauglie, Skedsmo
Advokat Håkon Elvenes, Tromsø
Førsteamanuensis Trygve Bergsåker, Øvre Eiker
Lovrådgiver Vibeke Irene Løvold, Oslo
Adm. dir. Harald Sverdrup, Bærum
Advokat Thom Arne Hellerslia, Grimstad
(Pressemelding)

5.      Utnevnelser m.v.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Lagdommer Jakob Wahl konstitueres som Arbeidsrettens leder for et tidsrom av inntil 1 år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Departementskonstituert dommer i Arbeidsretten Tron Løkken Sundet utnevnes til nestleder i Arbeidsretten med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Underdirektør Solveig Lie utnevnes til avdelingsdirektør i Arbeids- og inkluderingsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Departementskonstituert medisinsk kyndig rettsmedlem Vilhelm Lund og fylkeslege Henning Robert Aanes utnevnes til medisinsk kyndig rettsmedlemmer i Trygderetten med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Sivilingeniør Magne Ognedal åremålsbeskikkes som direktør av Petroleumstilsynet for 6 år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Finansdepartementet

Direktør Marianne Andreassen åremålsbeskikkes som direktør i Senter for statlig økonomistyring, for en periode på 6 år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

6.      Andre saker

Statsministerens kontor

Oppnevning av statsråd Trond Giske som settestatsråd for statsråd Lisbeth Berg-Hansen for de saker som Fiskeri- og kystdepartementet får til behandling hvor statsråd Lisbeth Berg-Hansen på grunn av hennes og hennes families eierskap i Sinkaberg-Hansen AS eller hennes tidligere verv mv. er inhabil, eller ønsker å fratre fordi det foreligger omstendigheter som medfører at hun er nær grensen for inhabilitet.
(Pressemelding)

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 658/2007 av 14. juni 2007 om økonomiske sanksjoner ved overtredelse av forpliktelser knyttet til markedsføringstillatelse.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av 2009/49/EF av 18. juni 2009 om visse opplysningskrav for mellomstore selskaper og plikten til å sette opp konsernregnskap.

Utenriksdepartementet, utviklingssaker

Undertegning av en avtale mellom regjeringen i Kongeriket Norge og regjeringen i Republikken Elfenbenskysten om delvis ettergivelse av Elfenbenskystens gjeld til Norge.
(Pressemelding)

Finansdepartementet

Ikraftsetting av ei skatteavtale med tilhøyrande protokoll mellom Noreg og Slovenia, underskriven i Ljubljana 18. februar 2008.

Undertegning av en overenskomst mellom Kongeriket Norge og Turks og Caicosøyene om opplysninger i skattesaker.

Undertegning av en overenskomst mellom Kongeriket Norge og Cookøyene om opplysninger i skattesaker.

Undertegning av en overenskomst mellom Kongeriket Norge og Samoa om opplysninger i skattesaker.

Undertegning av en overenskomst mellom Kongeriket Norge og Anguilla om opplysninger i skattesaker.

Miljøverndepartementet

Statens forurensningstilsyns navn endres til Klima- og forurensningsdirektoratet fra og med 18. januar 2010.
(Pressemelding)

  

 

Til toppen