Vedr. Olje for utvikling i Angola

Det vises til brev fra Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité 4. februar d.å. vedrørende Olje for utvikling (Ofu)-programmet i Angola.

Det bredere samarbeidet mellom Norge og Angola har som et av flere mål å øke innbyggernes mulighet til å stille krav om ansvarlig forvaltning og rettferdig fordeling. Norske bistandsmidler i Angola går til finansiering av faglig rådgivning og utdanning og opplæring gjennom institusjonelt samarbeid mellom norske og angolanske institusjoner. I tillegg støtter Norge aktiviteter i det sivile samfunn og forsknings- og utdanningssektoren. Av den norske bistanden til Angola i 2015 på vel 53 millioner kroner, mottok sivilt samfunn og forskning om lag to-tredjedeler. 16 millioner kroner gikk til formidling av norske erfaringer og kompetanseoverføring til fire ministerier i Angola: petroleumsministeriet, fiskeriministeriet, energiministeriet og justis- og menneskerettighetsministeriet.

Ofu-programmet i Angola finner sted innenfor en utfordrende ramme. Angola er regnet som et av verdens mest korrupte land. Det var nettopp på denne bakgrunn Ofu-programmets sekretariat i Norad selv valgte å bestilte en rapport for å kunne belyse [...] hvilke risikofaktorer (interne og eksterne, institusjonelle og politiske) vi bør være oppmerksomme på i gjennomføringen av institusjonssamarbeidet [...], slik det fremkommer i mandatet for oppdraget. Invitasjon til anbudskonkurranse om oppdraget gikk ut fra Norad 7. september 2015, et anbud CMI vant. Deres rapport er datert 23. november 2015.

Det faglig-institusjonelle samarbeidet mellom Norge og Angola om petroleumsforvaltning har pågått siden 1987. Siden 2008 har dette samarbeidet funnet sted under Ofu-paraplyen. Den fasen som nå løper er den tredje i rekken som en del av Ofu-programmet.

- Foreligger det en analyse av behovet for prosjektet?

Beslutningsdokumentet for denne prosjektfasen er datert 18. januar 2013 Dette er et dokument som belyser prosjektet og også viser til erfaringer fra tidligere prosjektfaser og underliggende dokumentasjon. Beslutning om videreføring av programmet ble fattet 17. september 2013.

Beslutningen om støtte til programmet i sin nåværende fase ble foretatt innenfor rammen av UDs interne ordningsregelverk, der krav til og kriterier for bistandsvirksomheten er beskrevet. Dette er imidlertid ikke absolutte krav, generelt gjelder at en beslutningsprosess vil kunne justeres i henhold til sakens risiko og vesentlighet. Eventuelle fravik fra ordningsregelverket skal imidlertid begrunnes.

For denne type tildeling inneholder for øvrig ordningsregelverket ikke noe krav til «evaluering» eller «behovsanalyse,» som det refereres til i kontroll- og konstitusjonskomiteens brev.

- På hvilken måte har Norge sikret seg at Ministry of Petroleum (MINPET) forstår, er enig i og har interesse av formålet med Ofu-prosjektet?

Formålet med det aktuelle prosjektet er beskrevet i beslutningsdokumentet således:

- «Purpose is to strengthen the mechanisms and the institutional competences in order to ensure more efficient management of the Angolan petroleum resources, with emphasis on efficient management, coordination and result orientation.

- The overall goal of the programme is to contribute to achieve the goals established by MINPET within the national Energy Policy [...]"

Det vises også i beslutningsdokumentet til at prosjektet og dets aktiviteter er basert på forslag fra MINPETs forskjellige direktorater.

Norge har samarbeidet med Angola om petroleumsforvaltning i om lag 30 år. En rekke avtaler er signert med angolanske myndigheter. Fagdepartementet og øvrige samarbeidspartnerne må således forutsettes å være fortrolig med rammene og innholdet i Ofu-programmet.

Det er dialog mellom norske og angolanske aktører, ikke minst mellom fagfolk i begge land. Dialogen er både uformell og formell. Mange av møtepunktene er beskrevet i avtaleverket mellom partene.

MINPETs involvering i utviklingen av prosjektet og dets gjennomføring har således vært ivaretatt.

- Kjenner statsråden til andre relevante rapporter om Ofu-prosjekter i Angola som bør ha offentlighetens interesse?

Liste over relevante rapporter som oversendes kontroll- og konstitusjonskomiteen om ønskelig:

  • Review of Technical Assistance in the Petroleum Sector. Prepared for the Embassy of Norway to Angola (International Petroleum Associates Norway AS (IPAN), november 2010). En midtveisgjennomgang av Ofu-programmet 2008-2012
  • Technical Assistance in the Petroleum Sector of Angola. Felles sluttrapport fra Oljedirektoratet og Ministry of Petroleum, mai 2014
  • Competence Development Strategy for the Ministry of Petroleum in Angola. Bridge Consult, Inoil Consulting, Det Norske Veritas, oktober 2010. Utvikling av en kompetanseutviklingsstrategi for ansatte i MINPET
  • Kirkens Nødhjelps treårige program Accountable Governance of Oil Revenues in Angola utløp i 2015. Ny rapport vil foreligge sommeren 2016 - Kirkens Nødhjelp Report on Oil for Development Results 2015 - Kirkens Nødhjelps landrapport for Angola for perioden 2011-2014 viser resultater for Resources and Finance-programmet fra side 14
  • Sluttrapport fra samarbeidet mellom Chr. Michelsens Institutt og det angolanske forskningssenteret Centro de Estudos e Investigação Científica for perioden 2011-14. Støtten skal bidra til å bygge opp den angolanske forskningsinstitusjonens kapasitet innen økonomi- og samfunnsforskning

- CMI-rapporten konkluderer med at det ikke er grunn til å tro at prosjektet vil kunne oppnå de overordnede og langsiktige målsettingene i Angola. Er utenriksministeren enig eller uenig i denne konklusjonen?

Og

- Komiteen ber utenriksministeren gi sin vurdering av om formålet med Ofu-programmet kan nås gjennom prosjektet

UD vil foreta en full intern gjennomgang av Ofu-programmet i Angola, blant annet i lys av rapporten fra CMI. Det vil også bli bestilt ytterligere en ekstern rapport som vil være et viktig element i en vurdering av Norges fremtidige engasjement gjennom Ofu-samarbeidet med Angola.

CMIs rapport har reist viktige spørsmål. De tas på alvor og vil gjennom denne prosessen bli grundig besvart og fulgt opp.

Med vennlig hilsen
Børge Brende