Fra u-hjelp til bistandsuavhengighet

Artikkel i Aftenposten, 21. oktober 2015

Øst-Timor var avhengig av bistand. Nå har landet et oljefond på 134 milliarder, skriver utenriksminister Børge Brende.

Øst-Timor er ett av flere land som har fått norsk hjelp gjennom bistandsprogrammet "Olje for utvikling" til å bygge opp en bærekraftig oljesektor. Et annet er Mosambik, et av verdens fattigste land med en av verdens største gassforekomster. Mosambik har mulighet til å eksportere flytende naturgass til en årlig inntekt til staten på mer enn 45 milliarder kroner. Hvis rikdommen forvaltes riktig, har landet et grunnlag for økonomisk vekst og bistandsuavhengighet. Gjennom "Olje for utvikling" er Norge en nøkkelpartner for Mosambik.

Helse, miljø og sikkerhet er en viktig del av Olje for utvikling-programmet. Her er representanter fra Libanon og Uganda på en beredskapsøvelse i oljevern i Stavanger i september. Foto: Ken Opprann
Helse, miljø og sikkerhet er en viktig del av Olje for utvikling-programmet. Her er representanter fra Libanon og Uganda på en beredskapsøvelse i oljevern i Stavanger i september. Foto: Ken Opprann

Ti år er gått siden "Olje for utvikling" ble lansert. Gjennom disse årene har norske eksperter bidratt i mer enn 25 land, særlig i Afrika, til å utvinne naturressurser til beste for økonomisk vekst og utvikling. Stater som Ghana, Uganda, Libanon og Sør-Sudan har etablert rammeverk for petroleumssektoren med norsk hjelp.

Norge har et ansvar

Mange år med petroleumsproduksjon har gitt Norge erfaring med å forvalte oljeressursene på en måte som fremmer økonomisk vekst og velferd. Vi har et ansvar for å dele disse erfaringene internasjonalt.

Næringsutvikling og jobbskaping er høyt prioritert; fordi det bidrar til å redusere fattigdom og fordi mulighet til jobb er en faktor som bidrar til å stabilisere urolige land og regioner. Kjernen i programmet er denne: lover og forskrifter utvikles, ressurser kartlegges, konsekvensutredninger for miljø og samfunn gjennomføres, og det gis råd om inntektsforvaltning og beskatning. Det gjennomføres opplæring av folkevalgte, frivillige organisasjoner og media. Dette skal styrke den demokratiske kontrollen med hvordan myndighetene forvalter petroleumsressursene.

Godt styresett er avgjørende. En åpen forvaltning og stabile rammebetingelser legger til rette for nasjonale og internasjonale investeringer. Det sikrer også statens andel av inntektene, hindrer korrupsjon og sørger for at utvinningsvirksomheten skjer miljøforsvarlig.

Særlig utsatt for korrupsjon

Petroleumssektoren er særlig utsatt for korrupsjon. Korrupsjon undergraver det politiske systemet og er ødeleggende for et lands utvikling. I "Olje for utvikling" deler vi norske erfaringer om åpenhet i petroleumsforvaltningen – fra gjennomføring av åpne lisensrunder til åpenhet om kontrakter, produksjonsdata og pengestrømmene fra petroleumsvirksomheten. Norge har selv sluttet seg til og støtter Extractive Industries Transparency Initiative (Eiti), som arbeider for større åpenhet om betalingsstrømmer i petroleumsvirksomhet og gruvedrift.

Virker det? En uavhengig konsulentanalyse fra 2013 viser at programmet langt på vei når sine ambisjoner i krevende land, og at overføring av den norske kompetansen kommer samfunnene til gode. Dette er godt utviklingssamarbeid for vår tid.