Øker presset på medlemslandene

Tjenestedirektivet er evaluert, og Europakommisjonen mener det har bedret flyten av tjenester i det indre marked samtidig som potensialet for forbedringer er stort. I år økes presset på medlemslandene for fullstendig innføring av direktivet. Næringsråd Per Mannes rapporterer.

Europakommisjonen la den 27. januar frem en melding med evaluering av tjenestedirektivet. Videre presenterte Business Europe 31. januar en rapport om implementeringen av direktivet i EØS-området.

Kommisjonen konkluderte med at tjenestedirektivet er et viktig skritt i retning av et bedre fungerende indre marked for tjenester. Kommisjonen vil i 2011 øke presset mot medlemslandene for fullstendig og korrekt transponering og implementering av direktivet. Parallelt vil det bli gjennomført en første analyse av de økonomiske virkningene av direktivet.

Kommisjonen vil blant annet gjennomføre følgende:

  • Prestasjonsvurdering fra et brukerperspektiv som også omfatter vurdering av andre lovbestemmelsers innvirkning for tjenestetilbyderes markedsadgang i andre medlemsland innenfor ulike sektorer (2011).
  • Oppfølging av gjenstående begrensninger for grenseoverskridende tjenester som er avdekket i evalueringsarbeidet, herunder spesielle profesjonelle kvalifiseringskrav, begrensing på kapitaleierskap og spesielle forsikringskrav. Spesifikke initiativ kan forventes i 2012.
  • Med henvisning til artikkel 16 om frihet til å tilby tjenester, vil Kommisjonen overvåke gjennomføringen og utviklingen i tjenestehandelen over landegrensene med sikte på å gi årlige anbefalinger, første gang i slutten av 2011.
  • I samarbeid med medlemslandene vil Kommisjonen konsolidere notifikasjonssystemet og gi råd til ansvarlige  nasjonale administrasjoner.  Kommisjonen vil rapportere om behov for utvidelse av systemets anvendelsesområde innen utgangen av 2012.
  • Små og mellomstore bedrifter skal gis spesiell assistanse til å sikre sine rettigheter innenfor det indre marked, blant annet gjennom SOLVIT-nettverket, men også forslag til nye ordninger som gir muligheter til lett anvendelige, raske og billige tiltak for å sikre tjenesteyteres interesser ved brudd på indre markedsrettigheter som skyldes nasjonale myndigheter.

I arrangementet til Business Europe innledet kommissær Michel Barnier med å vise til Kommisjonens evaluering og understreket betydningen av å få på plass systemer og verktøy som fungerer innen utgangen av 2011. Han mente at direktivet stort sett er transponert mer eller mindre korrekt i de fleste medlemslandene. Points of Single Contact (PSC) var fortsatt ikke etablert i fem land, og han  ønsket fortgang i tilgjengeligheten av nødvendig elektronisk verktøy. Han så nærmest for seg en Facebook for utveksling av erfaringer i forhold til fungeringen av markedet for tjenester.

I presentasjonen av rapporten fra Business Europe konkluderte generaldirektør de Buck med at implementeringen av direktivet representerer et skritt i riktig retning, men at informasjonstilgangen er utilfredsstillende og at det fortsatt er mange begrensinger i tjenestehandelen.

Når det gjelder nasjonal gjennomgangen av regler og prosedyrer, har 17 nasjonale industriforbund som omfatter 86 prosent av markedet gitt uttrykk for tilfredshet eller stor tilfredshet med gjennomføringen av egne lands myndigheter. Norge kommer i en gruppe på fem land som verken er tilfreds eller utilfreds. Når det gjelder PSC kommer Norge bedre ut og befinner seg i gruppen på elleve land som har best brukervennlighet.

Eurochambers har også utarbeidet en gjennomgang av implementeringen av tjenestedirektivet og etablering av PSC som bare omfatter EU-landene her.

Det ungarske formannskapet (Gabor Baranyai) viste til oppfølging av viktige spørsmål relatert til det indre marked:

  • Økt samarbeid om europeisk patent vil bli lansert på neste møte i Konkurranseevnerådet 10. - 11. mars.
  • På samme møte legges det opp til å vedta konklusjoner om tjenestedirektivet basert på Kommisjonens evalueringsmelding.
  • Til Konkurranseevnerådet 31. mai planlegges vedtak om Single Market Act, forutsatt at Kommisjonen fremmer sitt endelige forslag innen utgangen av april, og Europaparlamentet har kommet med sine innspill.
Til toppen