Økte ventetider i andre tertial

Nye tall fra Helsedirektoratet viser at gjennomsnittlig ventetid økte i spesialisthelsetjenesten i andre tertial 2020, sammenliknet med samme periode i 2019. Samtidig har det vært en nedgang i ventetidene innen psykisk helsevern og rusbehandling.

- Det er som ventet at vi ser en økning i ventetid i denne perioden. Fra mai begynte sykehusene å ta igjen pasientbehandling som ble utsatt i mars og april. Når mye aktivitet er utsatt i sykehusene, ser vi effekten på ventetid først når denne aktiviteten tas igjen, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Gjennomsnittlig ventetid økte med 7 dager i 2. tertial 2020, sammenliknet med samme periode i 2019. Det er en økning på åtte dager i somatiske sykehus som gjør at ventetidene samlet sett øker. I psykisk helsevern og rusbehandling reduseres ventetidene i 2. tertial, sammenliknet med året før. Det er en nedgang på to dager i psykisk helsevern for voksne, tre dager i psykisk helsevern for barn og unge og én dag i tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Kortere ventetid innen psykisk helsevern og rusbehandling

- Jeg er veldig glad for at prioriterte grupper som barn og unge med psykiske helseutfordringer og personer med rusproblematikk ikke opplever økt ventetid som følge av pandemien, sier Høie.

Sykehusene er styrket med 6,6 milliarder kroner i 2020 i forbindelse med pandemien. Det skal dekke økte kostnader som følge av virusutbruddet og legge til rette for opptrapping til mer normal pasientbehandling. Det innebærer å redusere ventetider som har oppstått som følge av Covid-19, samtidig som beredskapsplanlegging, bemanningssituasjonen og smittevernhensyn ivaretas.

Smitteverntiltak og beredskap vil gjøre det mer krevende enn normalt å utnytte kapasiteten i sykehusene fullt ut også i 2021. Regjeringen har i det nye budsjettforslaget lagt til rette for at ventetidene reduseres i 2021.

- Regjeringen har lagt inn en ekstraordinær satsing på sykehusene i 2021-budsjettet for at ikke ventetidene skal bite seg fast på et høyt nivå. I statsbudsjettet for 2021 foreslår regjeringen en styrking på 6,34 milliarder kroner til sykehusene. Dette inkluderer en insentivordning på 200 millioner kroner som skal stimulere sykehusene til å gjennomføre tiltak som reduserer ventetidene, sier Høie.