Om Forsvarsbyggs salg av overflødig eiendom

Salg av overflødig forsvarseiendom har vært pålagt av Stortinget og skjer innenfor et regelverk fastsatt ved kongelig resolusjon. Siden forsvarsomstillingen startet rundt 2001, har det vært mer enn tusen avhendingsprosjekter. Riksrevisjonen har hatt få merknader, og ingen merknader siden 2005.

Salg av overflødig forsvarseiendom har vært pålagt av Stortinget og skjer innenfor et regelverk fastsatt ved kongelig resolusjon. Siden forsvarsomstillingen startet rundt 2001, har det vært mer enn tusen avhendingsprosjekter. Riksrevisjonen har hatt få merknader, og ingen merknader siden 2005.

Den årlige driftsinnsparingen som salg av eiendom har gitt er på nær 400 millioner kroner og er mer enn nok til å betale en årlig stor vinterøvelse med alliert deltakelse i Norge. Den samlede inntekten fra salg er på ca. 3,5 milliarder kroner. Det er langt mer enn samlet utgift til kjøp av Forsvarets fire nye Hercules transportfly.

Kommunal og fylkeskommunal forkjøpsrett er vedtatt av Stortinget. Ansattes forkjøpsrett er fastsatt ved kongelig resolusjon.

Salg av overflødig eiendom som en viktig forutsetning for forsvarsomstillingen

I den første stortingsproposisjonen om Forsvarets omstilling, St.prp. nr. 45 (2000-2001) Omleggingen av Forsvaret i perioden 2002-2005 av 16. februar 2001, ble følgende beskrevet om Forsvarets eiendomsmasse: 

Forsvaret er i dag Norges klart største eiendomsforvalter med ansvar for omkring seks millioner kvadratmeter bygningsmasse og om lag 1,4 millioner dekar grunnareal hvorav 2/3 er leid grunn. Bygningsmassen er spredt på over 400 av landets kommuner. Det er et mål å avhende mellom en og to millioner kvadratmeter bygningsmasse i løpet av, eller som følge av omstillingsprosessen. Samtidig vil det oppføres ca. 300.000 kvadratmeter ny bygningsmasse. En vellykket strategi for avhending, kassasjon og innfasing av eiendommer, bygg og anlegg (EBA) er derfor viktig for at omleggingen av Forsvaret skal kunne gjennomføres. Endringene vil berøre mange kommuner over hele landet. […] Omfanget av bygningsmassen skal reduseres i størrelsesorden 2 mill. kvadratmeter. Eiendommer, bygg og anlegg, samt materiell som ikke skal benyttes i den nye strukturen, skal være utfaset og i størst mulig grad avhendet.

Forsvaret besittet i 2001 en eiendomsmasse som var altfor omfattende i forhold til de oppgaver Forsvaret skulle løse i fremtiden. En stor og overflødig eiendomsmasse belastet også driftsbudsjettet i Forsvaret i et omfang som ikke kunne fortsette.

En reduksjon av eiendomsmassen i Forsvaret var derfor påkrevet av to grunner. For det første kunne salg av overflødig eiendom gi inntekter til forsvarsbudsjettet, som igjen kunne bidra i omleggingen til et nytt og modernisert forsvar. For det andre, og viktigere i et lengre tidsperspektiv, var det å selge overflødige eiendommer slik at disse ikke lenger ville belaste Forsvarets driftsbudsjetter.

Forsvarsdepartementet anbefalte en reduksjon av bygningsmassen i størrelsesorden 2 mill. kvadratmeter. Stortinget sluttet seg til anbefalingen, og Forsvarsdepartementet fikk også fullmakt til å bruke alle inntekter av eiendomssalg til moderniseringen av Forsvaret.       

Opprettelsen av Skifte Eiendom i Forsvarsbygg

Det faktum at Stortinget ga Forsvarsdepartementet fullmakt til å føre alle salgsinntekter direkte på Forsvarets budsjett var en sterk drivkraft til å starte planmessig salg av overflødig eiendom. Samtidig hadde ikke Forsvaret personell som hadde spesiell erfaring i salg av eiendommer, og heller ingen andre statsinstitusjoner hadde tilsatt personell med erfaring fra omfattende salg av eiendommer.

Med utgangspunkt i denne situasjonen ble det nødvendig å opprette en egen avdeling i Forsvarsbygg (tidligere Forsvarets bygningstjeneste) som måtte bygges opp fra grunnen, delvis ved overføring av internt personell og delvis ved nyrekruttering. Denne avdelingen fikk navnet Forsvarsbygg Skifte Eiendom.

Forsvarsbygg Skifte Eiendom har bygget opp et sterkt fagmiljø av personer med teknisk, økonomisk og juridisk bakgrunn.

Selv om ingen statsinstitusjon utenom Forsvarsbygg Skifte Eiendom har erfaring med omfattende salg av eiendom, har selve rammen for salg av eiendom i statens eie alltid vært nøye regulert i regelverk som har forpliktet statlige virksomheter. Regelverkene har blitt fastsatt med hjemmel i Grunnlovens § 19.

Någjeldende regelverk er den såkalte Avhendingsinstruksen som ble fastsatt ved Kgl. res. av 19. desember 1997. Avhendingsinstruksen forvaltes av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD).

Avhendingsinstruksen knesetter prinsippet om at salg av statlig eiendom skal skje til markedspris. Markedspris er enten høyeste bud eller verditaksering til den høyeste pris som det antas at markedet vil betale.

Oppnådde resultater av salg av forsvarseiendom

Forsvarsbygg Skifte Eiendom har netto tilført de løpende forsvarsbudsjetter fra 2001 til og med 2012 ca. 3,5 milliarder 2012-kroner i rene salgsinntekter. I samme periode er det avhendet ca. 2,6 millioner kvadratmeter. Dette betyr en årlig driftsinnsparing for Forsvaret på nærmere 400 millioner kroner. Den samlede inntekten på ca. 3,5 milliarder svarer til langt mer enn eksempelvis samlet kostnad for kjøp av Forsvarets fire nye Hercules transportfly. Den årlige driftsinnsparingen dekker eksempelvis langt mer enn samlet utgift til en stor, årlig vinterøvelse med alliert deltakelse i Norge.  

Disse resultatene har spilt en avgjørende rolle for Forsvarets omstilling i perioden fra 2001.

Fordi Forsvarsbygg Skifte Eiendom er en unik avdeling i norsk statsforvaltning, har både Riksrevisjonen og sektorens internrevisjon foretatt kontroll og undersøkelser av Forsvarsbygg Skifte Eiendom. Etter 2005 er det ikke fremkommet kritikk eller merknader til virksomheten hos Forsvarsbygg Skifte Eiendom fra disse revisjonsinstansene.

Forsvarsbygg Skifte Eiendom har i oktober 2013 sluttført en omfattende studie av sin virksomhet siden opprettelsen i 2002. Studien er tilgjengelig på nettsiden til Forsvarsbygg Skifte Eiendom. 

Forsvarsbygg Skifte Eiendom legger vekt på åpenhet og transparens i sine salgsprosesser. Interesserte finner omfattende informasjon om virksomheten til Forsvarsbygg Skifte Eiendom på deres nettside, www.skifte.no

       

Til toppen