Ønsker innspill til mandat for ekspertgrupper til prioriteringsmeldingen

Regjeringen skal legge frem en ny prioriteringsmelding som blant annet skal vurdere persontilpasset medisin og sikre åpenhet og etterprøvbarhet rundt prioriteringer i helse- og omsorgstjenesten. For å sikre et godt kunnskapsgrunnlag i arbeidet med en ny melding om prioritering, nedsetter helse- og omsorgsministeren tre ekspertgrupper. Helse- og omsorgsdepartementet ønsker innspill til ekspertgruppenes mandat.

Ekspertgruppenes arbeid

Ekspertgruppene skal utrede relevante problemstillinger knyttet til tre tematikker:

  • Den første ekspertgruppen skal vurdere prinsipielle og praktiske aspekter ved anvendelsen av et helsetjenesteperspektiv opp mot et samfunnsperspektiv ved prioriteringsvurderinger i helse- og omsorgstjenesten.
  • Den andre ekspertgruppen skal utrede etiske, medisinskfaglige, juridiske og økonomiske problemstillinger ved forholdet mellom beslutninger om innføring av nye behandlingsmetoder på gruppenivå og tilgang for enkeltpasienter.
  • Den tredje ekspertgruppen skal utrede ulike problemstillinger knyttet til åpenhet og etterprøvbarhet ved prioriteringsbeslutninger for å styrke legitimitet til beslutningene om prioritering.

Innspill til konkrete problemstillinger som bør dekkes av ekspertgruppene sendes til postmottak@hod.dep.no innen 30. mai 2023.

Merk innspill med «Innspill til ekspertgrupper til prioriteringsmeldingen».