Oppfølging av Sivilombudets uttalelse om utviklingstillatelser

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Nærings- og fiskeridepartementet har i dag gitt forhåndsvarsel til to aktører om at departementet vurderer å omgjøre klagevedtakene deres i saker om utviklingstillatelser.

Bakgrunnen er at departementet vurderer at det skjedde en praksisendring i saksbehandlingene for utviklingstillatelser som innebar en ny og uriktig tolkning av vilkåret om «betydelig innovasjon». Departementet ønsker at aktørene skal få komme til orde før det konkluderes i saken. Departementet følger med dette opp Sivilombudets kritikk fra tidligere i år av praksisendringen som skjedde i 2021.

– Vi har sendt ut forhåndsvarsel om at noen vedtak kan bli omgjort. Det er alminnelig og korrekt saksbehandling, der vi hegner om grunnleggende prinsipper for behandling av saker, som forutsigbarhet og avklarte spilleregler, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

– Jeg har stor forståelse for at dette er frustrerende for de det gjelder, men vi ønsker å ha en god prosess videre. Aktørene skal komme til orde før vi bestemmer oss for hva vi skal gjøre. Jeg mener det er det ryddige å gjøre, legger statsråden til.

Aktørene har tre uker til å svare på forhåndsvarselet.

Fiskeridirektoratet åpnet for søknader om utviklingstillatelser i havbruksnæringen 20. november 2015. Dette var en midlertidig ordning med tildeling av tillatelser til havbruksprosjekter som kunne bidra til å løse areal- og miljøutfordringene næringen står overfor. Søknadsfristen gikk ut 17. november 2017.

Nærmere regler for tildeling fremkom i forskrift og retningslinjer og praksis som beskrevet på Fiskeridirektoratets nettside. Blant annet gikk det fram av nettsidene at «(m)ottatte søknader som ennå ikke er påbegynt og nye søknader som mottas, vil etter en gjennomgang få tilsendt forhåndsvarsel om adgang til å supplere søknaden med relevant informasjon innen 3 uker».

Mens flere aktører fikk tre uker på seg å sende inn dokumentasjon av konseptet, skjedde det en praksisendring som gjorde at enkelte aktører fikk seks måneder på å dokumentere konseptene sine. To aktører fikk omgjort sine klagesaker på bakgrunn av praksisomleggingen. Sivilombudet kritiserte i mars i en uttalelse departementet for omleggingen av praksis underveis i behandlingen av sakene.

Gjennom praksisendringen ble konseptene vurdert etter sitt potensial for å kunne oppfylle forskriftens vilkår om «betydelig innovasjon», og ikke etter om vilkåret faktisk var oppfylt. Departementet vurderer nå at praksisendringen innebar en ny og uriktig tolkning av vilkåret om «betydelig innovasjon». Tolkningen var ikke i samsvar med forskriften. Departementet vurderer derfor om vedtaket 9. mars 2021, som bygger på den uriktige tolkningen av laksetildelingsforskriften § 23b, bør omgjøres.