Oppnevnt for å styrke europeisk forskning

Av Olav Sem Berg, EU-delegasjonen

Som nytt styremedlem i Det europeiske forskningsrådets vitenskapelige komité, ønsker professor Nils Chr. Stenseth å arbeide for å bedre vilkårene for den grunnleggende og langsiktige forskningen og spesielt for unge forskere.

ÅPENT SINN: Professor Nils Chr. Stenseth ønsker å støtte den nysgjerrigdrevne langsiktige forskningen uavhengig av disiplin. Foto: Eva C. Simensen

Professor Nils Chr. Stenseth ved Universitetet i Oslo er nyoppnevnt styremedlem av Det europeiske forskningsrådets vitenskapelige komité. Han ønsker å arbeide for å bedre vilkårene for den grunnleggende og langsiktige forskningen og spesielt for unge forskere.

Det europeiske forskningsrådet (ERC) arbeider med å støtte forskning av høy kvalitet i Europa, og er den første felleseuropeiske organisasjonen opprettet for dette formålet. Gjennom pan-europeiske støtteordninger gir institusjonen forskningsmidler til «bunn til topp»-forskning, altså forskningsområder som er identifisert av forskerne selv og ikke drevet av politiske prioriteringer på forskningsområdet.

Høy status
Gjennom deltakelse i EUs rammeprogram for forskning har Norge bidratt til finansieringen av ERCs aktiviteter sammen med EUs medlemsstater og andre assosierte land. Norge vil fortsette denne støtten gjennom deltakelsen i EUs rammeprogram for innovasjon og forskning, Horisont 2020, i perioden 2014-2020.

– Det er viktig at Norge også deltar i det strategiske og administrative arbeidet knyttet til å iverksette rammeprogrammet for forskning. ERC er av særlig interesse fordi det har fått høy status innenfor den mer grunnleggende forskningen, og fordi vi nok har et potensial for å gjøre det enda bedre her, sier forskningsråd Erik Yssen ved EU-delegasjonen.

Internasjonalt anerkjent
Utover at Nils Chr. Stenseth er nyoppnevnt styremedlem av ERCs vitenskapelige komité, er han professor i biologi og senterleder for Centre for Ecological and Evolutionary Synthsis (CEeS) ved Universitetet i Oslo samt blant annet president i Det Norske Videnskaps-Akademi. Stenseth er internasjonalt anerkjent for sitt forskningsarbeid, og dette har trolig bidratt til at han ble «headhuntet» til styret i ERC.

Fra sin posisjon i den vitenskapelige komité ønsker professoren å styrke kunnskapen om ERC i det norske forskningsmiljøet, slik at dette miljøet i større grad kan være med på å kjempe om forskningsmidler fra institusjonens støtteordninger.

Ønsker å informere norske miljøer
– Norske søknader kritiseres ofte for å ha en svak CV og for å være for lite strategisk gjennomtenkt. Jeg vil bruke den informasjonen og lærdommen jeg får av arbeidet i ERC til å informere norske miljøer om hva man legger vekt på i søknader, slik at norske forskere har større mulighet for å slå igjennom, sier Stenseth.

ERCs vitenskapelige komité har lagt et av sine møter i år til Oslo, som trolig vil bli holdt i juni. Professoren mener at møtet kan bidra til å gjøre ERC-systemet mer kjent og gjøre flere norske forskere interessert i å søke. Dette kan blant annet skje ved at det gjennomføres eksternt informasjonsarbeid opp mot norske forskningsmiljøer i tilknytning til møtet.

Vil ha mer støtte til unge forskere
Stenseth forteller at han støtter den praksisen Norges forskningsråd har med å gi støtte til de forskerne som når langt, men ikke helt opp, i kampen om de begrensede forskningsmidlene i ERC. Han har meninger om hvordan man skal videreføre disse nasjonale ordningene, som underbygger forskernes insentiver til å søke ERC.

–Jeg syntes det i hvert fall er viktig at man skal fortsette å støtte de unge som nesten når opp, slik at de kan bygge sine karrierer videre og bli mer konkurransedyktige neste gang de søker ERC, sier Stenseth.

Skal engasjere seg i både politikk og forskning
Gjennom arbeidet i den vitenskapelige komiteen vil Stenseth også engasjere seg overfor både europeiske politikere og på flere fagområder.

– Jeg vil argumentere for viktigheten av institusjonen overfor politikere både i Brussel og enkeltlandene, samt delta i diskusjoner om fordeling av midler til paneler og fagområder. Jeg vil argumentere spesielt for retninger der det utfra litteraturen syntes å være stort potensiale både i Europa og verden, sier Stenseth.

Stenseth har bakgrunn fra biologifeltet, men tydelig på at han ikke ønsker å favorisere enkelte fagområder i sitt arbeid for ERC. Han fremhever at han vil gå til arbeidet med et veldig åpent sinn, og med en klar ambisjon om å styrke det han kaller den nysgjerrigdrevne langsiktige forskningen rent generelt – uavhengig av disiplin.

Mer informasjon:
Siden oppstarten i 2007 har Det europeiske forskningsrådet gitt støtte til mer enn 3800 prosjekter. Les mer om ERC på institusjonens hjemmesider.

Les også om EUs rammeprogram for forsknings og innovasjon, Horisont 2020, og om samarbeidet mellom Norge og EU på Europaportalens samleside for forskning og utdanning.

Til toppen