Taler og innlegg

Overlevering NOU - utvalg for kvalitetsutvikling i skolen

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtuns tale på overlevering av NOU: Et nytt system for kvalitetsutvikling — for elevenes læring og trivsel

Kjære alle sammen,

La meg starte med å si tusen takk til Tine Prøitz og resten av utvalget for en god, grundig og viktig jobb det siste halvannet året.

Presentasjonen vi nettopp så, viser hvor omfattende dette arbeidet faktisk har vært.

Tusen takk, Tine, for en interessant gjennomgang av funnene deres.

Jeg ser nå frem til å gå inn i utvalgets anbefalinger.

*

Det er nå ca. 20 år siden vi innførte dagens system for kvalitetsvurdering.  

Det var en tid der vi fortsatt ikke hadde hørt om iPhonen, «blogg» var et av 2000-tallets nyord, og jeg skulle snart bli russ. 

En liten stund siden, med andre ord.

Jeg tror det er trygt å si at mye har forandret seg i norsk skole på 20 år.

Skolehverdagen ser ganske annerledes ut for ungene våre enn den gjorde for oss.  

For tre år siden fikk vi nye læreplaner med fornyet innhold i fagene.

I dag er vi godt i gang med å gjøre skolen vår mer praktisk, variert og relevant.

Og neste år kommer et viktig arbeid i stortingsmeldingen om 5. til 10. trinn, som skal bidra til at ungene våre lærer, trives og mestrer enda bedre.

I sum, har dette gjort utvalgets arbeid helt nødvendig.

Jeg tror denne rapporten blir en viktig del av diskusjonene vi skal ha framover.

*

Det er mye som går bra i norsk skole.

Likevel er det trekk som bekymrer meg. 

Flere elever sier de er blitt mindre motiverte.

Flere kjeder seg.

Flere opplever mer stress, press og mobbing.

Og resultater som burde gått opp, går ned. Spesielt de svakere leseresultatene tar jeg på stort alvor.

Alt dette, tyder i retning av at vi trenger et nytt og oppdatert system for kvalitetsutvikling.

Elevene våre trenger et system tilpasset dagens samfunn og utvikling. Et system som gir bedre innsikt i læringen og trivselen deres.

Skolene våre trenger prøver og undersøkelser som oppleves relevante.

Og lærerne våre trenger gode verktøy for å kunne gi elevene sine riktig støtte i klasserommet.

Ikke minst, skal systemet for kvalitetsutvikling bidra til å løse norsk skoles store og komplekse samfunnsoppdrag:

Der vi både skal utdanne og danne ungene våre.

*

Framover skal vi sørge for en skole der elevene våre lærer mer og bedre.

Der vi styrker konsentrasjonen i klasserommene. Og der vi stiller forventninger til elevene våre.

Samtidig som de trives og mestrer.

Norsk skole skal være et sted der ungene våre blir gode problemløsere. Bevisste samfunnsborgere. Og trygge, hele mennesker.

Det vil også kreve at vi gir lærerne og skolelederne våre tillit og pedagogisk handlingsrom.

Og desto mindre detaljstyring og rapporteringskrav.

*

Jeg har nå vært kunnskapsminister i 28 dager. Nå skal jeg sette meg inn i utvalgets forslag. Det ser jeg fram til.

Deretter kommer vi til å sende rapporten ut på høring.

Her håper jeg det kommer mange innspill fra hele skole-Norge.

Vi skal ha en bred og konstruktiv dialog, når vi nå bestemmer veien videre for hvordan vi vurderer kvalitet og læring i norsk skole.

Tusen takk til utvalget for innsatsen.

Takk for meg.