Oversikt over tilsatte i staten

Statens sentrale tjenestemannsregister per 1. mars 2011

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet har laget en oversikt over tilsatte i det statlige tariffområdet per 1. mars 2011.

Tabellen gir tall samlet på departementsområdene, for departementene og underliggende etater og viser tilsattes fordeling mellom heltid, deltid, årsverk og kjønn. Statens sentrale tjenestemannsregister per 1. mars 2011 er kilden for oversiktene.

Antall ansatte har økt med rundt 870 siden mars 2010. Det er primært i Vegvesenet, Jernbaneverket, universitetssektoren og kriminalomsorgen det er registrert vekst i antall tilsatte. Reduksjon i antallet tilsatte fra mars 2010 til mars 2011 finnes i Arbeids- og velferdsetaten totalt, i Barne-, ungdoms- og familieetaten/regionene, i Utlendingsdirektoratet og i Forsvaret.

Statistikken omfatter alle statlige virksomheter der de tilsatte får lønns- og arbeidsvilkår fastsatt etter statens lønnsregulativ. Den omfatter derfor ikke ansatte i statlige foretak, statlige aksjeselskaper, statlige stiftelser eller andre organisasjoner som staten eier. Tabellen inneholder ikke tall for statlige toppledere og dommere på kategorilønn, personer lønnet per time eller etter overenskomst.

Spørsmål om tabellen kan rettes til Åsa Kalvaa,  ask@fad.dep.no.

Denne tabellen, samt andre oversikter utgjør vedlegg 1 i Prop. 1 S (2011 – 2012) fra departementet.

 

Til toppen