På vei mot en mer human narkotikapolitikk

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Norge har satt menneskerettigheter og sivilt samfunn på agendaen under formannskapet i Europarådets narkotikasamarbeid.

Europarådets narkotikasamarbeid, Pompidougruppe
Europarådets narkotikasamarbeid, Pompidougruppe Foto: Studio Hjelm

Norge har hatt formannskapet i Europarådets narkotikasamarbeid – Pompidougruppen – de siste fire årene. En ministerkonferanse i Stavanger 27. - 28. november markerte avslutningen på Norges formannskap.

- Vi har brukt formannskapet til å understreke betydningen av at menneskerettighetene må ligge til grunn for narkotikapolitikken i alle land. Narkotikaproblemene har ulike utslag i ulike land, og narkotikapolitikken vil derfor se forskjellig ut, men menneskerettighetene er ufravikelige, sier helseminister Bent Høie.

Under det norske formannskapet har Pompidougruppen blant annet fått utarbeidet en ekspertrapport om hvordan et land kan gå fram for å sikre at menneskerettighetene ivaretas i narkotikapolitikk.

Norge har også satt sivilt samfunn på dagsorden, og understreket viktigheten av at sivilt samfunn og personer som bruker narkotika involveres i politikkutviklingen. Pompidougruppen har utarbeidet et policy paper om samarbeid mellom myndigheter og sivilt samfunn i narkotikasaker.

 - I Norge er det en selvfølge at brukerorganisasjoner og andre representanter for sivilt samfunn høres før ny politikk vedtas. De har også en sentral rolle i den narkotikapolitiske debatten. Slik er det ikke i alle land. Jeg mener det er viktig at Norge og Europarådet, som er tuftet på verdiene menneskerettigheter, demokrati og rettssikkerhet, understreker viktigheten av å lytte til dem det gjelder, sier Høie.

Utfordringene knyttet til nye psykoaktive stoffer og ulike måter å regulere cannabis på er andre temaer som har blitt drøftet under det norske formannskapet.

På konferansen i Stavanger ble det vedtatt en deklarasjon - "Stavanger-deklarasjonen" - og et nytt arbeidsprogram for Pompidougruppen. Arbeidet med menneskerettigheter og inkludering av sivilt samfunn fortsetter. Kunnskapsbygging og erfaringsutveksling om utfordringer knyttet til nye syntetiske stoffer blir også viktig. Mandatet skal revideres og begrepet "combat drugs", som har vært en del av Pompidougruppens navn siden oppstarten i 1971, skal fjernes.

 - ­Jeg er svært fornøyd med at vi nå er enige om å fjerne begrepet "combat drugs" fra Pompidougruppen sin tittel. Dette begrepet representerer et utdatert syn på narkotikapolitikken og på personer med rusproblemer, sier Høie.

Helseminister Bent Høie overrakte presidentskapet i Pompidou-gruppen til statssekretær i det portugisiske helsedepartementet, Raquel Duarte.
Helseminister Bent Høie overrakte presidentskapet i Pompidou-gruppen til statssekretær i det portugisiske helsedepartementet, Raquel Duarte. Foto: Studio Hjelm

Det ble også besluttet at Portugal overtar formannskapet de neste fire årene.

- Jeg mener respekt for menneskerettigheter og folkehelse er avgjørende i ruspolitikken. Under det portugisiske presidentskapet vil vi legge særlig vekt på å implementere en kunnskapsbasert ruspolitikk som respekterer menneskerettighetene og som plasserer enkeltindividet i sentrum, sier Raquel Duarte, statssekretær i det portugisiske helsedepartementet.

- Jeg er svært glad for å overlate formannskapet til Portugal. Portugal har vist vei i narkotikapolitikken og jeg er sikker på at arbeidet med menneskerettigheter og en kunnskapsbasert narkotikapolitikk vil fortsette under dem, sier Høie.

Om Pompidougruppen:

Pompidougruppen er en samarbeidsgruppe for narkotikapolitiske spørsmål. Gruppens mandat er bredt og her drøftes både helse-, sosiale og justispolitiske spørsmål knyttet til narkotika. Gruppen ble opprettet i 1971 på initiativ av den franske presidenten Georges Pompidou, og innlemmet i Europarådet i 1980.

Pompidougruppen er en del av Europarådet, men også land som ikke er medlem i Europarådet kan bli medlem. Per i dag har gruppen 39 medlemsland, også land utenfor Europarådet, som Mexico.