Parisavtalen vil tre i kraft

– Parisavtalen er den første globale avtalen som pålegger alle land å sette seg gradvis mer ambisiøse klimamål for å redusere utslipp. Det at avtalen trer i kraft så raskt er en svært god nyhet, og vitner om at verden står samlet for å forhindre farlige klimaendringer, sier statsminister Erna Solberg.

Med EU sin ratifikasjon i dag vil Parisavtalen formelt tre i kraft. Det første partsmøtet til Parisavtalen vil derfor finne sted allerede i november i år, under partsmøtet for FNs klimakonvensjon som holdes i Marrakech. Her vil alle verdens land samles for å få fremgang i det internasjonale samarbeidet om å bekjempe klimaendringer.

Parisavtalen styrker det globale samarbeidet på klimaområdet og landenes innsats for å forhindre farlig, menneskeskapte klimaendringer. Avtalen skal tre i kraft 30 dager etter at minst 55 land – som til sammen står for minst 55 prosent av de globale utslippene av klimagasser – har sluttet seg til avtalen.

Historisk tempo
Store utslippsland som USA, Kina, Brasil og India, samt EU, ratifiserte Parisavtalen på overraskende kort tid, og muliggjorde at avtalen trådte i kraft under et år etter at den var ferdigforhandlet. 

– Norge har vært en pådriver for at flest mulig land tiltrer Parisavtalen raskest mulig, slik at den formelt kunne tre i kraft. Dette er en historisk rask ikrafttredelse, og vitner om at avtalen er godt forankret også hos de landene som må gjøre de største omstillingene på veien mot lavutslippssamfunnet, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Norges rolle
Norge har hatt en aktiv rolle i utformingen av Parisavtalen, og ledet blant annet arbeidet med å forhandle frem ambisjonsnivået under avtalen. Norge er også en viktig bidragsyter til å få ned klimagassutslipp fra avskoging og skogforringelse i utviklingsland. Dette er Norges viktigste internasjonale klimatiltak. 

– Vi trenger et effektivt internasjonalt samarbeid for å møte klimatrusselen. Klima er en hovedprioritering i regjeringens utenriks- og utviklingspolitikk, og med Parisavtalen styrker vi den globale innsatsen for å støtte utviklingsland som er særlig sårbare for klimaendringer, sier utenriksminister Børge Brende.

Fakta om Parisavtalen

  • Vedtatt 12. desember 2015. Formålet er å holde den globale oppvarmingen godt under 2 grader og tilstrebe å begrense temperaturøkningen til 1,5 grader.
  • Skal også bidra til å øke evnen til å tilpasse seg skadevirkningene av klimaendringene og sikre finansiering av en lavutslippsutvikling.
  • Hittil har 191 land signert avtalen, og 72 land som står for 56,8 prosent av verdens utslipp sluttet seg til avtalen.
  • EU ratifiserte avtalen 5. oktober, og med det ble terskelen for ikrafttredelse passert. Parisavtalen vil dermed tre i kraft den 4. november i år.
  • Norge ratifiserte Parisavtalen allerede den 20. juni i år.
  • Norge tar sikte på felles gjennomføring med EU for å nå Norges klimamål om 40 prosent reduksjon i utslippene av klimagasser innen 2030.
Til toppen