Nyheter

Pensjonister kan jobbe med fordrevne fra Ukraina uten å få avkortning

Ordningen med at pensjonister med offentlig pensjon kan kombinere pensjon og arbeidsinntekt når de jobber med flyktningene videreføres.

De høye ankomstene fra Ukraina har medført et stort behov for arbeidskraft.

–  Flyktningstrømmen til Norge har skapt et press på kommunene og akutt behov for arbeidskraft. For å få tilgang til mer arbeidskraft, har regjeringen lagt til rette for at pensjonister i offentlig sektor kan kombinere pensjon og arbeidsinntekt, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

Ordningen forlenges ut 2023

Mange kommuner anser tiltaket som avgjørende for å ivareta det ekstraordinære personellbehovet som kreves.

Partene i KS-området avtalte derfor våren 2022 en ordning med pensjonistlønn etter særskilt sats for arbeid med ukrainske flyktninger. Ordningen er senere forlenget.

KS har orientert Arbeids- og inkluderingsdepartementet om at den særskilte satsen for pensjonistlønn for arbeid med fordrevne fra Ukraina nå er videreført ut 2023.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har derfor gjort en forskriftsendring som innebærer at pensjonister med offentlig avtalefestet pensjon (AFP) kan jobbe med fordrevne fra Ukraina på pensjonistvilkår uten å få avkortet pensjonen i perioden.