Planlegging og byutvikling - byvekstavtaler

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet lyser i 2020 ut inntil 25,9 millioner kroner som tilskudd til prosjekter som bygger opp under en bærekraftig arealbruk i de ni største byområdene, i tråd med målsettingene for arbeidet med byutviklings- og byvekstavtaler.

Viktige premisser for arbeidet er en effektiv oppfølging av regionale planer og statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. Tilskuddsordningen gjelder for kommuner og fylkeskommuner innenfor de ni byområdene.

Søknadsfristen er 17. august 2020.

Les mer om tilskudd til planlegging og byutvikling - byvekstavtaler.