Presisering i overgangsordning for krav til kjønnssammensetning

I statsråd 26. januar 2024 ble det vedtatt endring i forskrift om overgangsordning for krav til kjønnssammensetning i styret i foretak. Endringen skal gjøre det klart at nye krav til kjønnssammensetning for styremedlemmer i allmennaksjeselskaper valgt av og blant de ansatte gjelder fra førstkommende ordinære valg.

Nye krav til kjønnssammensetning i styret i foretak trådte i kraft 1. januar 2024. For allmennaksjeselskaper videreføres i hovedsak de eksisterende kravene til kjønnssammensetning i styret. For allmennaksjeselskaper med flere enn 200 ansatte er det innført noe strengere krav til kjønnssammensetningen for styremedlemmer valgt av og blant de ansatte, jf. lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven) § 6-11 b annet ledd.

Kravet gjelder fra førstkommende ordinære valg, slik at det ikke griper inn i de eksisterende valgperiodene. Endringen i ordlyden i forskrift 20. desember 2023 nr. 2131 om overgangsordning for krav til kjønnssammensetning i styret i foretak § 3 presiserer at dette også gjelder dersom førstkommende ordinære valg skal gjennomføres til neste år.