Prioriteringar for å fremje norske interesser i utlandet

UD har i samarbeid med andre departement utarbeidd fem hovudprioriteringar for å fremje norske interesser i utlandet.

Ei meir uføreseieleg utvikling internasjonalt, og eit mindre økonomisk handlingsrom i statsbudsjettet gjer at vi må jobbe på tvers av departementa for å vareta norske interesser best mogleg.

Som oppfølging av områdegjennomgangen av utanrikstenesta blei det etablert eit tverrdepartementalt prosjekt for å styrkje varetakinga av norske interesser overfor utlandet gjennom betre styring, samhandling og prioritering. Prosjektet blei leidd av UD, og ni departement deltok i arbeidet som førte til eit regjeringsforankra styringsdokument med fem hovudprioriteringar for å fremje norske interesser i utlandet:

  1. Trygge Norges tryggleik og suverenitet
  2. Sikre Norges økonomiske interesser og trygge velferd
  3. Bevare internasjonal rettsorden, framme demokrati, rettsstatsprinsipp og menneskerettar
  4. Bevare eit stabilt klima, naturmangfald og miljø.
  5. Nedkjempe fattigdom og sikre berekraftig utvikling