Nyheter

Prosessen med å avtale nye pensjonsregler for personer med særaldersgrenser er i gang

Arbeids – og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen møtte tirsdag partene i offentlig sektor til det første møtet for å avtale nye pensjonsregler for ansatte med særaldersgrenser.

–  Jeg er glad det viktige arbeidet nå er startet opp, slik regjeringen lovet i Hurdalsplattformen, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

Bakgrunnen for dagens møte er pensjonsavtalen fra 2018, der partene ble enige om å utrede og avtale pensjonsregler for personer som har særaldersgrenser, og som er omfattet av ny offentlig tjenestepensjon.

Flere stillinger tilknyttet offentlig tjenestepensjonsordning har særaldersgrenser, det vil si lavere aldersgrense enn den alminnelige aldersgrensen på 70 år.

Den forrige regjeringen lyktes ikke med å bli enige med partene i offentlig sektor om nye pensjonsregler for ansatte med særaldersgrenser. De gamle reglene er videreført, med en tidligpensjon på 66 prosent av sluttlønn fra inntil tre år før aldersgrensen og fram til 67 år.

– Det arbeidet vi starter på nå har som mål å avtale pensjonsløsninger for dem som i framtiden skal ha særaldersgrense, overgangsløsninger for de som i dag har en særaldersgrense, men som i framtiden ikke skal ha særaldersgrenser og løsninger til de eldste årskullene med særaldersgrense, sier Mjøs Persen.

Prosessen med å avtale pensjonsløsninger for personer med særaldergrenser, som er tilpasset påslagsmodellen, skal etter planen avsluttes innen 1. juli 2023.