Rammene for 23. konsesjonsrunde ligger fast

Innlegg i Dagens Næringsliv 17. juni 2015

I debatten som har gått om iskanten ser noen ut til å ha glemt at rammene for utlysningen av leteblokker i 23. runde og Barentshavet sørøst slik Stortinget har vedtatt, ligger fast. Det betyr blant annet at det ikke vil skje leteboring i nærheten av iskanten.

Nye attraktive leteområder er viktig for den langsiktige verdiskapingen fra norsk sokkel og for aktiviteten i leverandørindustrien over tid og dermed for sektorens store betydning for velferdssamfunnet. Derfor er regjeringen opptatt av å holde et forutsigbart og høyt tempo i tildeling av nye områder. Dette er særlig viktig i dagens krevende situasjon i næringen.

Petroleumsvirksomheten i Norge skjer under strenge krav til helse, miljø og sikkerhet og ivaretakelse av det ytre miljø. Dette ligger også til grunn for 23. konsesjonsrunde, der det blant annet settes tidsbegrensninger for leteboring for å ivareta hensynet til viktige miljøverdier langs den faktiske/observerte iskanten (der isen til enhver tid befinner seg).

Selskapene som driver petroleumsaktivitet må forholde seg til de faktiske forholdene som finnes i et område til enhver tid. Dette gjelder også i områder der det kan forekomme havis. Denne tilnærmingen ligger til grunn for alle petroleumsaktivitet på norsk sokkel, også i Barentshavet.

I norsk del av Barentshavet har det pågått petroleumsvirksomhet i 35 år. Etter en omfattende konsekvensutredning, vedtok Stortinget i 2013 å åpne også Barentshavet sørøst (den sørlige, norske delen av det tidligere omstridte havområdet mot Russland). I prosessen ble alle interessenter hørt, inkludert offentlige etater som Norsk Polarinstitutt og Miljødirektoratet. Ved Stortingets beslutning ble de ulike og relevante hensynene veid mot hverandre.

Et bredt flertall i Stortinget sluttet seg til de rammene den rødgrønne regjeringen foreslo for Barentshavet sørøst i 23. konsesjonsrunde. En av disse var en ekstraforsikring for å ivareta miljøverdiene som blomstrer opp ved iskanten på våren. Konkret sluttet Stortinget seg til at det: "I områder nærmere enn 50 km fra den faktiske/observerte iskanten vil det ikke være tillatt med leteboring i oljeførende lag i perioden 15. desember – 15. juni.".

Som følge av åpningsbeslutningen inviterte den rødgrønne regjeringen i august 2013 oljeselskapene til å peke ut (nominere) arealer de ønsket å utforske gjennom 23. konsesjonsrunde. Hovedmålet for staten med runden er å få utforsket det nylig åpnede området i Barentshavet. I tråd med Stortingets rammer gjorde derfor de rødgrønne hele den nordlige del av Barentshavet sør tilgjengelig for nominasjoner fra oljeselskapene.

Rammene ligger fast også under Høyre/FrP-regjeringen, og lå til grunn for forslaget til utlysning av 23. konsesjonsrunde som ble sendt på offentlig høring i februar 2014. Under høringsrunden framkom ikke ny, vesentlig informasjon; velkjente synspunkter ble fremmet. Da jeg utlyste 23. runde i januar 2015 var derfor alle de områdene i Barentshavet som var på offentlig høring omfattet. Situasjonen er den samme i dag.

Det er bred støtte i Stortinget for vår tilnærming. Dette ble senest bekreftet av energi- og miljøkomiteen i forrige uke, der et stort flertall fastslår at rammene Stortinget satte for utvinningstillatelser i 23. konsesjonsrunde i 2013 ligger fast. Et mindretall ønsker å endre rammene. Jeg er glad flertallet avviser denne tilnærmingen.

Utlysningen av 23. konsesjonsrunde omfatter 34 blokker i Barentshavet sørøst, 20 i øvrige deler av Barentshavet og 3 i Norskehavet. Dette er de områdene staten som ressurseier ønsker å få oljeselskapene til å utforske. Tildeling av nytt leteareal i disse områdene vil legge til rette for god ressursforvaltning, og gi unike muligheter for verdiskaping, vekst og arbeidsplasser, særlig for Nord-Norge.

I samarbeidsavtalen mellom Høyre, Frp, KrF og Venstre slås det fast at det ikke skal drives petroleumsvirksomhet ved iskanten i denne stortingsperioden. Rammene for 23. runde ivaretar dette kravet. I tillegg viser nyere havisdata at iskanten, slik den er definert i forvaltningsplanen for Lofoten-Barentshavet, går nord for Barentshavet sørøst.

 

Arbeidet med konsesjonsrunden går videre som planlagt. Det gjelder også arealet åpnet for leting i Barentshavet. Det mener regjeringen, og det mener et bred flertall i Stortinget.

Regjeringens forslag til utlysning av 23. konsesjonsrunde legger til rette for god ressursforvaltning, gir store, nye muligheter for Nord-Norge, og sikrer velferd og attraktive norske arbeidsplasser over tid. Det er en politikk vi alle vil være tjent med.

Til toppen