Rapport fra Nasjonal dialog

Som et ledd i forberedelsene til FNs toppmøte om bærekraftige matsystemer som skal avholdes i september, arrangerte regjeringen en nasjonal dialog om temaet 15. juni. Dialogen samlet ca. 90 aktører fra alle deler av det norske matsystemet. Rapporten fra dialogmøtet er nå oversendt til FN som et bidrag til toppmøtet.

Det var god og aktiv deltakelse i møtet, og deltakerne var fornøyde med møteformatet og opplegget som var en blanding av plenums- og gruppediskusjoner.

I sin oppsummering understreket koordinator for dialogen, statssekretær Widar Skogan i Landbruks- og matdepartementet, at møtet hadde vist nettopp hvor komplekst og sammensatt temaet for dialogen er. Samarbeid på tvers er viktig for bærekraftig utvikling, og slike dialogmøter kan ha en betydning for å etablere felles forståelse for utfordringer og muligheter.