Rapport om kloning

Europakommisjonen la den 19. oktober frem sin rapport om kloning, med blant annet forslag til nytt regelverk for kloning av dyr, avlsprodukter og spiselige produkter fra klonede dyr og dets avkom. I dag er det kun kjøtt og melk fra klonede dyr som er regulert gjennom Ny mat-forordningen. Matråd Steinar Svanemyr rapporterer.

a) Det foreslås innført et moratorium på 5 år for:
-  kloning av dyr
-  import av klonede dyr
-  omsetning av matprodukter fra klonede dyr  

b) Det vil kun være tillatt å klone dyr i forskningsøyemed og for bevaring av truede arter.

c) Moratoriet vil ikke gjelde import av mat fra avkommet etter klonede dyr.

d) Moratoriet gjelder også import av ”klonede embryo” som er ment til innsetting i surrogatmor, men gjelder ikke import av sæd og embryo fra avkommet etter klonede dyr

e) Det foreslås innført en ordning for sporing av importerte avlsprodukter (sæd og embryo) fra klonede dyr


I realiteten vil dette altså være et sett av regler som innfører restriksjoner på import, mens EU forbyr kloning og da får en heller ingen regler for produkter fra klonede dyr eller dets avkom som har opprinnelse i EU.  

Norge har i medhold av Genteknologiloven et forbud mot kloning av levende dyr, men ikke bestemmelser om import av klonede dyr, eller mat fra klonede dyr og dets avkom. Det kan gis dispensasjon fra forbudet mot kloning, eksempelvis i forbindelse med forskning. Danmark har et forbud mot kloning til ”forretningsmessige formål”.

Europakommisjonens forslag er basert på følgende hovedpunkter :

1. Grunnlaget for å regulere kloning er først og fremst begrunnet i dyrevelferd, særlig såkalt  ”Large offspring syndrom”.

2. Det kan ikke påvises noe helsefare med å spise produkter fra klonede dyr eller deres avkom

3. Avlsprodukter fra klonede dyr har ingen egenskaper som atskiller de fra tilsvarende produkter fra ikke-klonede dyr, og representerer derfor ingen særskilte utfordringer for dyrevelferden

Til toppen