Rapporter om bærekraft fra EU-ekspertgruppe

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

En ekspertgruppe satt ned av EU-kommisjonen har i dag lagt frem tre rapporter. Dette er en del av oppfølgingen av Kommisjonens handlingsplan for finansiering av bærekraftig vekst.

EU-kommisjonen satte sommeren 2018 ned en ekspertgruppe (Technical Expert Group on Sustainable Finance) som skal bistå Kommisjonen i oppfølgingen av tre regelverksforslag som ble lagt frem i mai 2018.

Ekspertgruppen har i dag lagt frem en rapport om screeningkriterier for økonomiske aktiviteter som bidrar til å begrense klimaendringer. Dette er en del av det foreslåtte klassifiseringssystemet for bærekraftig økonomisk aktivitet. Ekspertgruppen vil åpne for innspill til arbeidet med screeningkriteriene i begynnelsen av juli. Ekspertgruppen ber også om innspill til en foreløpig rapport om minstekrav til nye referanseverdier for bærekraft. Fristen for å komme med innspill til denne rapporten er 31. juli. Anbefalingene fra ekspertgruppen er ment å danne grunnlaget for delegerte rettsakter fastsatt av EU-kommisjonen.

Finansdepartementet oppfordrer norske interessenter til å avgi høringssvar til rapportene.

Ekspertgruppen har i dag også lagt frem en endelig rapport med forslag om en EU-standard for grønne obligasjoner. Videre har Kommisjonen i dag publisert nye retningslinjer for klimarelatert rapportering. De nye retningslinjene vil supplere eksisterende veiledende retningslinjer for ikke-finansiell rapportering publisert av Kommisjonen i 2017, og er basert på råd fra ekspertgruppen.

Kommisjonens pressemelding

Bakgrunn

EU-kommisjonen la i mars 2018 frem en handlingsplan for finansiering av bærekraftig vekst. Hovedmålene i handlingsplanen er:

  • å dreie kapitalen over mot mer bærekraftige investeringer for å oppnå bærekraftig og inkluderende vekst,
  • å håndtere finansielle risikoer som følger av klimaendringer, ressursutarming, miljøforringelse og sosiale problemer, og
  • fremme åpenhet og langsiktighet i finansiell og økonomisk aktivitet.

Som et ledd i gjennomføringen av handlingsplanen for bærekraftig finans la EU-kommisjonen i mai 2018 frem tre forslag til forordninger:

  • Forordning om opprettelse av et rammeverk for å tilrettelegge for bærekraftige investeringer. Formålet er å etablere et klassifiseringssystem (taksonomi) for bærekraftig økonomisk aktivitet, med kriterier for å identifisere i hvilken grad ulike typer økonomisk aktivitet kan bli vurdert som miljømessig bærekraftig.
  • Forordning som endrer referanseverdiforordningen, om etablering av referanseverdier for lavkarbonutslipp og positiv karboneffekt.
  • Forordning om offentliggjøring av opplysninger om bærekraftige investeringer og bærekraftrisiko.

EU-kommisjonen satte sommeren 2018 ned en ekspertgruppe (Technical Expert Group on Sustainable Finance) som bl.a. skal bistå Kommisjonen i oppfølgingen av de tre regelverksforslagene.

Kommisjonens handlingsplan