Raskere domfellelse – en tryggere hverdag

For mange kriminelle som blir pågrepet for straffbare handlinger i Norge, forsvinner før de får rettskraftig dom. Regjeringen har satt i gang et prosjekt med hurtigbehandling for straffesaker.

– Målet er å få kriminelle raskere dømt og straffet, fortrinnsvis mens de fremdeles er i varetekt, og få kriminelle utlendinger raskere ut av landet. Raskere rettergang vil også hindre nye straffbare forhold, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp)

Domfellelse i Oslo tingrett skal skje fortrinnsvis innen 1-2 uker, mens den kriminelle fremdeles sitter pågrepet eller varetektsfengslet. Ved anke skal Borgarting lagmannsrett raskt avgjøre om saken skal tas opp til behandling.

Domfelte skal sone straffen umiddelbart etter rettskraftig dom. I de tilfellene det er aktuelt, skal det raskt fattes utvisningsvedtak med etterfølgende retur. Ved løslatelse før saken er ferdig fordi straffen antas utholdt i varetekt, vil det som oftest foreligge rettskraftig dom ved neste påtreff, og eventuell retur ut av landet kan skje umiddelbart.

– Det er i dag et problem med tilreisende kriminelle som begår straffbare handlinger i Norge, og som unngår straffeforfølgning og eventuelt utvisningsvedtak fordi de forsvinner før dommen er rettskraftig. Det samme gjelder for norske borgere uten kjent oppholdssted. Dette er som regel enkle saker med et klart og oversiktlig bevisbilde, sier Anundsen.

– Denne situasjonen er rett og slett ikke akseptabel. Norge skal ikke være et fristed for kriminalitet, sier justis- og beredskapsministeren, som med dette prosjektet ønsker å sikre at politiet og domstolen raskt sørger for sammenheng mellom overtredelse, pådømmelse og reaksjon i straffesaker med et klart og oversiktlig bevisbilde,

Prosjektet startet 1. september og omfatter Oslo politidistrikt, Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett.

Til toppen