Regelendringer på helse- og omsorgsfeltet fra 1. juli

Følgende regelendringer på helse- og omsorgsfeltet trer i kraft fra 1. juli.

Nytt tilbud inngår i Fritt behandlingsvalg

Intensiv habilitering av barn opp til og med 16 år med vesentlig nedsatt funksjonsevne som skyldes medfødt eller tidlig ervervet hjerneskade – poliklinisk behandling skal inkluderes i godkjenningsordningen fritt behandlingsvalg fra 1. juli 2017. Private virksomheter som yter denne type intensiv habilitering kan søke om å bli godkjent for å levere spesialisthelsetjenester innenfor fritt behandlingsvalg-ordningen. Tjenesten skal innebære gruppebehandling og vil være et supplement til det ordinære habiliteringstilbudet i spesialisthelsetjenesten.

Tydeliggjøring av spesialisthelsetjenestens plikt til å oppnevne kontaktlege

Stortinget har vedtatt endring av spesialisthelsetjenesteloven for å tydeliggjøre at alle helseinstitusjoner som omfattes av loven, skal ha plikt til å oppnevne kontaktlege for pasienter som har alvorlig sykdom, skade eller lidelse, og som har behov for behandling eller oppfølging av spesialisthelsetjenesten av en viss varighet. Plikten til å oppnevne kontaktlege for disse pasientene er i dag pålagt helseforetaket. Endringen trådte i kraft 16. juni 2017.

Rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester – kriterier og ventelister

Pasient og brukers rett til vedtak etter kommunale forskrifter med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig og kommunenes plikt til å føre ventelister over pasienter og brukere som venter på langtidsopphold. Endringene i pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og omsorgstjenesteloven er omtalt i Prop. 99 L (2015-2016).

Endringer i tobakksskadeloven (standardiserte tobakkspakninger mv)

Fra 1. juli gjelder nye regler for tobakksinnpakning. Alle pakninger skal ha samme farge og utforming. Det blir også forbudt å dampe e-sigaretter på steder hvor det i dag er røykeforbud.

Det blir også endringer i registrerings- og tilsynsordning for tobakkssalg. Dette betyr at plikten for virksomheter som selger tobakk til forbruker og for grossister til å registrere seg i et nasjonalt register trer i kraft 1. juli 2017, sammen med plikten for å føre internkontroll på salgssteder, men det er gitt overgangsbestemmelser slik at kravene først skal være oppfylt innen 1. januar 2018. Helsedirektoratet har begynt utvikling av registeret og virksomhetene vil kunne registrere seg utover høsten.

Utvidet adgang til fri rettshjelp

Pasienter som klager til fylkesmannen på vedtak om behandling uten eget samtykke (herunder tvangsmedisinering) får rett til gratis advokat i inntil fem timer.

Endringer i transplantasjonslova

Transplantasjonslova endres for at Norge skal kunne ratifisere Europarådets konvensjon mot ulovlig handel med menneskeorganer. Formålet med transplantasjonslova utvides til å også omfatte forebygging og bekjempelse av handel med menneskeorganer. Strafferammen for brudd på transplantasjonslova økes fra 3 måneder til 2 år og 6 år for grove brudd. Transplantasjonslova med tilhørende forskrifter gis anvendelse på Svalbard, Jan Mayen, Bouvetøya og bilandene i Antarktis.

Til toppen