Prop. 99 L (2015–2016)

Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og omsorgstjenesteloven (rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester – kriterier og ventelister)

Proposisjonen inneholder forslag til presisering av retten til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i lov. For ytterligere å bedre forutsigbarheten og tryggheten for pasienter og brukere som vil få behov for et slikt tjenestetilbud foreslår departementet at kommunene pålegges en plikt til å utarbeide kommunale kriterier for tildeling. Videre er det foreslått en rett for pasienter og brukere til vedtak om de oppfyller kommunens kriterier, samt en plikt for kommunene til å føre venteliste over personer som oppfyller kommunens kriterier og venter på plass.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget