Regional mobilisering for internasjonalt samarbeid

Kompetanseheving, nettverksbygging og tilrettelegging for deltakelse i europeiske prosjekter. Det er nøkkelord for hvordan Sørlandets Europakontor jobber for å bidra til regional utvikling og internasjonalisering av Agder-regionen.

Norske regioner har lenge vært til stede i Brussel med egne kontorer. Men hvordan jobber de egentlig? I en serie vil vi sette søkelys på de seks norske regionkontorene i Brussel og hvordan de representerer sin region opp mot EU. Sørlandets Europakontor er først ut.

Tilrettelegger
Sørlandets Europakontor tilrettelegger for internasjonalisering av ulike aktører i Agder. Det skjer blant annet gjennom å fremme prosjektmuligheter gjennom nettverksbygging med aktuelle partnere i Europa, lobbyvirksomhet og ulike tiltak innen kompetansebygging.

Kontoret drives fra hovedkontoret i Kristiansand og har to fast ansatte, én ved hovedkontoret og én person ved kontoret i Brussel som holder til i Norway House i EU-kvarteret i Brussel. I tillegg har brusselkontoret en trainee-stilling samt studentpraktikanter som har praksisplass ved kontoret, vanligvis tre måneder om gangen.

Regional utvikling
Tilstedeværelsen i Brussel er en del av regionens internasjonale strategi og inngår i arbeidet med å skape regional utvikling. Kontoret jobber blant annet med å fremme regionens interesser inn mot EU-systemet. I denne sammenhengen, som ellers i Brussel, er nettverksbygging et nøkkelord.

Sørlandskontoret deltar  aktivt i det regionale nettverket European Region’s Reseach and Innovation Network (ERRIN). Nettverket bidrar blant annet med lobbyvirksomhet for regionale interesser inn mot EUs politikkutvikling og instrumenter, tidlig innhenting av informasjon om hva som skjer i programutlysninger fra Europakommisjonen, samt med partnerskapsbygging for medlemsregionene.

 –Gjennom aktiv deltakelse i regionale nettverk kan vi sammen med andre aktører i Europa utvikle prosjekter og partnerskap som bidrar til regional vekst i Agder. Vårt kontor fungerer som et springbrett for Agder-aktører som ønsker å delta i EU-prosjekter, sier Bodil Agasøster som er leder for Sørlandets Europakontor i Brussel.

–Vi har både nettverk og kunnskap om utlysninger, prosjektmuligheter og partnere. Men for å få fart på utviklingen i regionen vår, må bedriftene selv ta initiativet, legger hun til.

– Mye av arbeidsdagen går med til tiltak for kompetanseheving for offentlig og privat sektor i Agder. Et av virkemidlene er studiebesøk til Brussel, med fokus på prosjektmuligheter. Kontoret holder foredrag og kurs blant annet i prosjektarbeid og deltar på arrangementer og i ulike arbeidsgrupper i Brussel for aktørene de representerer.

Partnerskapskonferanse
I slutten av april i år ble det arrangert en regional konferanse i Fevik hvor temaet var partnerskap og internasjonalisering. Konferansen var et samarbeid mellom VRI-Agder, Norges Forskningsråd, Sørlandets Europakontor og NHO.

VRI-Agder er det regionale virkemiddelapparatet for VRI nasjonalt. VRI nasjonalt er Forskningsrådets hovedsatsing på forskning og innovasjon i norske regioner. Programmet skal bidra til økt innovasjon og verdiskaping i regionalt næringsliv. Dette skal skje ved å stimulere til økt samhandling mellom forksnings- og utviklingsinstitusjoner, bedrifter og regionale myndigheter, og å knytte tette bånd til andre nasjonale og internasjonale aktører.

Partnerskapskonferansen tok blant annet opp ulike perspektiver på hvordan Agder kan delta i europeisk samarbeid.

– Konferansen er et godt eksempel på hvordan vi arbeider sammen med andre aktører fra privat og offentlig sektor for å bidra til internasjonalisering, sier Bodil Agasøster.

Må forankres i planer og strategier  
På konferansen orienterte regionalråd ved Norges delegasjon til EU, Jan Edøy, om EUs samhørighetspolitikk og hvordan norske regioner kan delta i prosjekter med andre aktører i Europa. Hans hovedbudskap var at alle regionale aktører som ønsker å delta i og utvikle internasjonale prosjekter må forankre aktiviteten i eksisterende regionale planer og strategier. Det vil i det lange løp bidra til en mer helhetlig og koordinert internasjonal deltakelse, sa Edøy.

Spesialrådgiver Per Koch i Innovasjon Norge påpekte viktigheten av å se på de store trendene for å forstå hva man kan gjøre på regionalt nivå. Innovasjon bør være en del av krisepolitikken og sparepolitikken, understreket Koch.

Suksess gjennom deltakelse i EU-programmer
En av bedriftene på Sørlandet som har fått støtte fra det europeiske Eurostars-initiativet, er Flekkefjord-bedriften Impetus Afea. Eurostars er et samarbeidsprosjekt innen forskning og innovasjon som finansieres av deltagerlandene.

Bedriften har sammen med sitt datterselskap i Sverige utviklet programvare som beregner hvordan materialer og konstruksjoner oppfører seg når de blir utsatt for ekstreme belastninger, som for eksempel å beregne hva som skjer når det kommer fugler inn i en jetmotor.

Gjennom forskningsprogrammet skal firmaet sammen med partnere i Sverige, Italia og USA gjøre programvaren raskere gjennom å ta i bruk ny maskinvareteknologi. Prosjektet bidrar til å skape attraktive arbeidsplasser i Flekkefjord, og firmaet som i dag har to heltidsansatte regner med å ha fem ansatte lokalt i Flekkefjord etter prosjektslutt i 2015.

Bodil Agasøster forteller at konferansen er et eksempel på hvordan man gjennom partnerskap med europeiske aktører kan skape regional vekst i Agder. Målsettingen med konferansen var nettopp å få flere næringslivsaktører i regionen samt offentlig sektor til å se potensialet i deltakelse i ulike former for EU-prosjekter.

Fokus fremover
I tillegg til fortsatt satsing på eHelse, fornybar energi og utdanning, vil fokuset fremover for Sørlandskontoret være på fagopplæring. En studiegruppe bestående av representanter fra fagopplæringskontoret i Vest-Agder, med deltakere fra offentlig og privat sektor (blant annet Elkem Solar) samt LO og NHO, kommer til Belgia neste uke. På programmet står blant annet møter med flamske fagskoler og det flamske utdanningsdepartementet.

– Vi håper at dette besøket vil gi konkrete resultater også i form av en søknad til EUs Leonardoprogram, avslutter Agasøster.

Til toppen