Regional plan legger til rette for utvikling i Dovrefjellområdet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har nå ferdigbehandlet innvendingene til regional plan for Dovrefjellområdet. – Jeg mener vi har kommet fram til gode løsninger. Vi legger til rette for lokal verdiskaping og utvikling samtidig som vi ivaretar hensynet til villreinen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Departementet har behandlet planen fordi de fire fylkeskommunene Oppland, Hedmark, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal som berøres av planen, har fattet ulike vedtak. I tillegg har to fylkesmenn hatt innvendinger til enkelte deler av planen.

Grunnlag for turisme

Departementet støtter Oppland og Møre og Romsdal fylkesting om at grensa for nasjonalt villreinområde ned mot Lågen/Rauma og Lesjadalsføret skal følge vernegrensa for Dalsida landskapsvernområde og ikke trekkes lenger ned mot dalbunnen.

– Jeg har lyttet til lokaldemokratiet, og er enig i at et slikt sammenfall av grenser er naturlig. Det vil forenkle forvaltningen av området og det vil gi godt grunnlag for lokalt utviklet turisme, sier Sanner.

Grunnlag for utvikling og hensyn til villreinen

Departementet støtter Møre og Romsdal fylkesting i at området som dekkes av reguleringsplan for Grødalen, skal legges inn i den regionale planen som såkalt "buffersone." I buffersonen skal hensynet til villreinen veies opp mot mulighetene for verdiskaping og boligbygging. Området Fjellgardane ligger allerede i tilsvarende sone. En trekkveg for villrein deler reguleringsplanområdet. Den skal fortsatt være nasjonalt villreinområde.  – Denne løsningen vil legge til rette for verdiskaping og en videre utvikling av hele området, samtidig som det tas hensyn til at vi er i et spesielt sårbart område for villreinen, sier Sanner.

Sykkelsti

Etablering av sykkelsti mellom Naustvika og Torbuhalsen må behandles etter verneforskriften for Torbuhalsen biotopvernområde. – Vi har ikke behandlet sykkelstien nå, sier Sanner. Den skal behandles etter annet lovverk, hvor det må tas hensyn til verneformålet for området.

Lokale tiltak tillates i Dalsida

Departementet mener at Dalsida skal markeres som buffersone helt inn til Aursjødammen.  Departementet slutter seg dermed til Oppland fylkeskommunes vurderinger om at det er kraftutbygging som er hovedbarrieren for villreinen i Dalsida langs Aursjøen inn til Torbuhalsen og ikke lokale tiltak. Departementet legger vekt på at retningslinjene i planen ikke legger opp til ny hyttebygging ut over det som er tatt inn i vedtatte planer. Planen forutsetter at all næringsvirksomhet i området skal ta hensyn til villreinen.

– Nå håper jeg at alle vil samarbeide om å oppfylle intensjonene i den regionale planen, både kommuner, regionale myndigheter og private. Det er viktig for å kunne sikre videre utvikling og verdiskaping samtidig som det tas hensyn til villrein, sier Jan Tore Sanner.

Regional plan for Dovrefjellområdet - Vedtak på grunnlag av innvendinger og ulike regionale vedtak (pdf)

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

Regional plan for Dovrefjellområdet - Vedtak på grunnlag av innvendinger og ulike regionale vedtak

Til toppen