Regjeringa deler ut 122 millionar kroner til opplæring på arbeidsplassen

No får 234 verksemder i heile Noreg pengar til opplæring i lesing, skriving og digitale ferdigheiter gjennom Kompetansepluss-ordninga. Tiltak i Finnmark og Nord-Troms er særleg prioritert i årets tildeling.

Målgruppa for ordninga er arbeidstakarar med låg formell utdanning. Målet er å styrke dei grunnleggande ferdigheitene til vaksne i lesing, skriving, rekning og digitale ferdigheiter, og dessutan opplæring i norsk eller samisk.

– Vi treng fleire folk og meir kompetanse i arbeidslivet framover. Kompetansepluss er ei svært viktig ordning, som bidrar til å kvalifisere tilsette og ruste dei til å kunne halde fram i jobbane sine. Dette er vinn-vinn for arbeidstakarar, arbeidsgivarar og samfunnet, seier forskings- og høgare utdanningsminister Oddmund Hoel (Sp).

Det er Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse (HK-dir) som vurderer søknadene. Dei tok i år imot 598 søknader til Kompetansepluss arbeid og frivilligheit. Totalt vart det søkt om eit beløp på 271 millionar kroner. 

– Dei høge søknadstala viser kor viktig denne ordninga er, både i arbeidslivet og innan frivilligheita. I år ser vi ekstra stor aktivitet i nord, og det er vi særleg glade for, seier Hoel.

Sidan oppstarten av Kompetansepluss arbeid i 2006 har over 100 000 delteke i opplæring på arbeidsplassen. I 2023 fekk mange ukrainske flyktningar opplæring gjennom ordninga.

– Ferdigheiter i språk, rekning og digitale verktøy er avgjerande i arbeidslivet, uavhengig av utdanning og yrke. Kompetansepluss-midlane rettar seg direkte mot slike grunnleggande ferdigheiter, og er derfor eit viktig verkemiddel for å bidra til høg sysselsetting i Noreg, særleg for vaksne, seier Sveinung Skule, direktør i HK-dir.

Ordninga er tredelt

  • Kompetansepluss arbeid gir midlar til kurs for arbeidstakarar knytt til arbeidsplassen.
  • Kompetansepluss frivilligheit gir midlar til kurs knytt til aktivitetar i frivillige organisasjonar.
  • Kompetansepluss fagopplæring gir midlar til kurs som førebuing til fagbrev.

Årets tildeling til Kompetansepluss arbeid og frivilligheit

  • 186 prosjekt innan Kompetansepluss arbeid, til saman 84 millionar kroner.
  • Av desse går 9 millionar kroner til tiltakssona i Troms og Finnmark, inkludert fire samiske prosjekt.
  • 49 prosjekt innan Kompetansepluss frivilligheit, til saman 14,9 millionar kroner.
  • Av desse går 1,4 millionar kroner til tiltakssona i Troms og Finnmark.
  • I tillegg skal 23 millionar kroner fordelast til Kompetansepluss fagopplæring våren 2024.

Tildelte pengar fordelt på fylke (arbeid og frivilligheit)

Kroner

Agder

  7 078 500

Innlandet

  2 325 000

Møre og Romsdal

  1 392 500

Nordland

 6 057 500

Oslo

10 912 500

Rogaland

3 426 000

Troms og Finnmark

 17 667 500

Trøndelag

16 776 000

Vestfold og Telemark

13 942 500

Vestland

  1 933 500

Viken

17 398 500

23 millionar til Kompetansepluss fagopplæring

Om lag 23 millionar kroner skal fordelast til Kompetansepluss fagopplæring våren 2024. Målgruppa i denne ordninga er vaksne arbeidstakarar med låg formell utdanning, men lang erfaring innan faget sitt. Opplæringa skal styrke grunnlaget til deltakarane for å kunna ta fagbrev som praksiskandidatar. Opplæringa vil bidra til at dei som gjennomfører ho, står sterkare og kan få ei meir varig tilknyting til arbeidslivet.