Regjeringen foreslår å skjerpe reglene for innleie

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringen foreslår flere endringer i regelverket for inn- og utleie fra bemanningsforetak. Målet er flere faste og direkte ansettelser i topartsforhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, og dermed et tryggere arbeidsliv hvor arbeidstakere har mer innflytelse over sin egen arbeidshverdag.

– Regjeringens forslag har også som mål å bidra til et samfunn som er mer produktivt og konkurransedyktig. Med faste ansettelser vil det også investeres mer i de ansattes kompetanse, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

I lovproposisjonen foreslår regjeringen følgende:         

  • En generell innstramming i adgangen til å leie inn fra bemanningsforetak, ved å oppheve adgangen til innleie «når arbeidet er av midlertidig karakter».
  • Å styrke innleides rett til fast ansettelse i innleievirksomheten, ved at innleie etter avtale med tillitsvalgte også skal gi rett til fast ansettelse etter en viss tid.
  • Å presisere skillet i lovverket mellom innleie og entreprise, for å unngå at innleie «feilklassifiseres» som entreprise.
  • Å etablere en godkjenningsordning for bemanningsforetak, med utvidede dokumentasjonskrav for å kunne leie ut arbeidskraft, og strengere sanksjoner og konsekvenser ved brudd. Nærmere regler fastsettes i forskrift.

Departementet har også hatt et forslag på høring om forbud mot innleie på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold. Departementet vil fastsette forskrift med virkning fra 2023. Det vil også bli gitt overgangsordninger.

– Med disse endringene styrker vi det seriøse, ordnede arbeidslivet som vi vil skal kjennetegne Norge. Dette vil også gjøre det lettere å rekruttere flere ungdommer til de bransjene det gjelder, sier Mjøs Persen.

Innstramming av innleiereglene kan bety at virksomheter må gjøre endringer i hvordan de knytter til seg arbeidskraft.

– Generelt kan virksomhetene fortsatt leie inn til vikariater og etter avtale med tillitsvalgte. Innleie mellom produksjonsbedrifter vil også være mulig som før. Men vi vil ha slutt på arbeidsgivere som bruker innleie som en permanent bemanningsstrategi på bekostning av direkte og faste ansettelser.

Flere høringsinstanser har pekt på at virksomhetene trenger tid til å tilpasse seg de nye reglene og at det kan være nødvendig med enkelte unntak og særreguleringer.

Regjeringen har forståelse for at det er behov for tid til innretting, og vil derfor gi overgangsordninger for allerede bindende kontrakter og innleieforhold. Regjeringen vil også vurdere om det på noen områder kan være behov for særreguleringer, blant annet for å sikre forsvarlig drift av helse- og omsorgstjenesten.