Regjeringen gjeninnfører trafikklysmodellen i skoler og barnehager

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Skoler og barnehager i hele landet skal igjen ta i bruk trafikklysmodellen. Tiltaksnivået skal minimum være på grønt nivå, men kommunene kan selv vurdere om de skal heve tiltaksnivået til gult eller rødt nivå. Universiteter, høyskoler og fagskoler skal gjennomføre eksamen, enten digitalt, som hjemmeeksamen eller ved fysisk oppmøte.

– Regjeringen vil skjerme barn og unge så mye som mulig. Smittesituasjonen er ulik i kommunene rundt om i landet. Derfor setter vi inn flere målrettede tiltak som begrenser smitte, samtidig som barn og unge fortsatt kan være i barnehagen og på skolen, sier kunnskapsminister Tonje Brenna.

Trafikklysmodellen gjeninnføres

Det gjeninnføres et krav til smittevernfaglig forsvarlig drift for barnehager, skoler og annen opplærings- og utdanningsvirksomhet i covid-19-forskriften.

Dette innebærer at alle skoler og barnehager må minimum drive på grønt nivå i trafikklysmodellen. Lokale helsemyndigheter i kommunene vurderer om det er behov for å heve til gult eller rødt nivå for barnehager og skoler i sin kommune. Regjeringen følger situasjonen tett og vil løpende vurdere behovet for å heve tiltaksnivået til gult nivå nasjonalt.

Forskriftsendringen skal vedtas i statsråd og trer i kraft natt til 9. desember, men skolene og barnehagene får tid fram til mandag 13. desember med å tilpasse seg nytt tiltaksnivå. Kommuner som allerede har strengere tiltaksnivå enn det regjeringen innfører, vil beholde nivået de allerede har.

– Ansatte i skoler og barnehager har stått i en krevende situasjon i lang tid, og jeg forstår at det kan være tøft å igjen gjøre tilpassinger i skole- og barnehagehverdagen. Kommunene vil bli kompensert for ekstrautgifter, som vikarer og overtid, under pandemien. Vi ser på hva mer regjeringen kan gjøre for å hjelpe på bemanningssituasjonen. Jeg er opptatt av å ha god dialog med sektoren og har kalt inn til et møte onsdag formiddag for å høre mer om situasjonen de står i, sier Brenna.

Regjeringen anbefaler at kommunene fortsetter med jevnlig testing i skoler med høyt smittetrykk. Jevnlig testing i skoler har vist seg som et effektivt virkemiddel for å redusere smitte blant elever. Testing er mer effektivt enn bruk av kontaktreduserende tiltak i skolene fordi det fanger opp smitte uavhengig av hvordan og når barna blir smittet.

Eksamen på universiteter, høyskoler og fagskoler

Studentene skal på en trygg måte få gjennomført undervisning, obligatoriske kurs og avlagt eksamen. Målet er å unngå forsinkelser i studiene.

Derfor anbefaler regjeringen mer bruk av digital undervisning og undervisning i mindre grupper i tråd med smittevernkravene. Studenter som er avhengige av å gjennomføre førsøk i laboratorier eller ferdighetstrening, bør prioriteres for fysisk undervisning.

Eksamen skal gjennomføres. Det kan skje enten digitalt der det er praktisk gjennomførbart, som hjemmeeksamen eller ved fysisk oppmøte med nødvendige smitteverntiltak. Fysisk oppmøte på eksamen vil kreve godt smittevern, med blant annet god avstand og tilretteleggelse for avstand og eventuelt ved bruk av munnbind.

Ved universiteter, høyskoler og fagskoler skal ansatte følge reglene og rådene som gjelder for ansatte i arbeidslivet for øvrig

Folkehøgskoler er ikke omfattet av trafikklysmodellen, men forholder seg til lokale smittevernmyndigheter og smittevernveilederne som sektoren selv har utarbeidet. Tilbydere av ikke-formell opplæring skal følge de generelle reglene og rådene for øvrig.