Regjeringen kompenserer ubrukte vedtaksplasser

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringen foreslår en kompensasjonsordning for utgifter kommunene har hatt til å bygge opp kapasitet, dersom flyktningene uteblir.

Kommuner som bosetter flyktninger, mottar integreringstilskudd. Integreringstilskuddet skal gi en rimelig dekning av de gjennomsnittlige merutgiftene kommunene har ved bosetting og integreringsarbeid for flyktninger i bosettingsåret og de neste fire årene. Tilskuddet utbetales per person som bosettes.  Det anslås at behovet i 2022 er økt med 3,3 milliarder kroner som følge av krigen i Ukraina.

Bosetting er en frivillig oppgave for kommunene, som nå skal bygge opp kapasitet i tjenesteapparatet i tråd med anmodninger fra staten. Regjeringen vil bidra til at kommunene får mulighet til å bygge opp bosettingskapasiteten i en situasjon med mye usikkerhet.

  • Regjeringen vil bidra til å gi kommune økonomisk trygghet nå når kommunene bygger opp sin bosettingskapasitet. Ordningen kommer i tillegg til de ordinære tilskuddene til bosetting og integrering. Jeg håper dette vil gjøre det enklere for kommunene å bygge opp kapasiteten og svare ja til å bosette det antall flyktninger IMDi ber de om, sier arbeids – og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

I tillegg til å motta de ordinære tilskuddene ved bosetting av flyktninger, foreslår derfor regjeringen å opprette en kompensasjonsordning for utgifter kommunene har hatt til å bygge opp kapasitet dersom flyktningene av en eller annen grunn ikke kommer til Norge. Kompensasjonen vil være på 50 000 kroner per vedtaksplass kommunene blir anmodet om og har stilt til rådighet, men som ikke blir benyttet.

Det forutsettes at kommunene tar imot de flyktningene de får tildelt fra IMDi og at kommunene har startet med å bygge opp kapasiteten for disse plassene.