Regjeringen med penger til Bodø og Ålesund

– Regjeringen har satt av i 31 millioner kroner til mindre byer utenfor ordningen med byvekstavtaler. Dette er et løft for at Bodø og Ålesund skal bli grønnere byer med bedre fremkommelighet, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Det er satt av 31 millioner kroner i 2024 til tilskuddsordningen. Pengene skal legge til rette for en klima- og miljøvennlig byutvikling og god fremkommelighet, gjennom å styrke satsingen på kollektivtransport, sykling og gange i byområder som ikke er omfattet av byvekstavtalene.  

Ordningen er øremerket byområdene Bodø, Ålesund, Haugesund, Arendal/Grimstad og Vestfoldbyen (Tønsberg, Sandefjord og Larvik).  

Ålesund og Bodø som har oppfylt kriteriene for å få tilskudd og ble tildelt penger i 2022 og 2023. For 2024 har Samferdselsdepartementet besluttet at 31 millioner kroner skal fordeles likt mellom de to byene med 15,5 millioner kroner til hver. 

– For å bli tildelt midler fra ordningen må byområdene forplikte seg til å nå nullvekstmålet for persontransport med bil. Det må også foreligge en bypakke som er behandlet i Stortinget. På denne måten legges det til rette for at tiltakene som finansieres gjennom tilskuddet, kan inngå som en integrert del av den øvrige klima-, miljø- og transportsatsingen i byområdet, forklarer Nygård.  

Forslag om en ny bypakke for Haugesund og fastlands-Karmøy der nullvekstmålet er lagt til grunn, ble lagt fram for Stortinget i mars. Etter at bypakken er behandlet i Stortinget vil det bli vurdert om Haugesund oppfyller kriteriene for å motta tilskudd, slik at det kan være aktuelt å tildele penger fra 2025. 

Pengene fra ordningen kan brukes til mindre investeringstiltak for kollektivtransport, sykling og gange. Ekesmpler på dette er holdeplasser og gang- og sykkelveier. De kan derimot ikke brukes til drift av kollektivtransport.