Regjeringen vil utnevne ekspertgruppe som skal evaluere myndighetenes håndtering av pandemien

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Det er viktig for regjeringen å få en samlet evaluering av hvordan pandemien har vært håndtert fra start til slutt. Derfor vil regjeringen oppnevne en ekspertgruppe som skal evaluere pandemihåndteringen samlet sett, og i tillegg evaluere omikronhåndteringen i perioden fra 1. november 2021 til tentativt 1. mai 2022.

Koronakommisjonen del I og II går bare frem til 31. oktober 2021.

– Regjeringen vil ha dialog med de parlamentariske lederne på Stortinget om sammensetningen av ekspertutvalget. Vi vil foreslå at utvalget består av personer med kunnskap om blant annet nasjonal beredskap, psykisk og fysisk helse, minoriteter, jus, økonomi og arbeidsliv. Håndteringen i Norge bør også sammenlignes med håndteringen i andre land, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

– For at myndighetene kan lære og forbedre sitt arbeid med krisehåndtering og beredskap er det viktig at også perioden etter 31. oktober 2021 blir evaluert. Samtidig er det viktig med en samlet evaluering av hvordan pandemien har vært håndtert siden starten, med blikk på hele landet, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Ekspertutvalget skal ta utgangspunkt i de to rapportene fra Koronakommisjonen, og bygge videre på relevante deler av disse når det er hensiktsmessig.

Ekspertgruppens mandat

Ekspertgruppen skal gi en overordnet vurdering av norske myndigheters samlede håndtering av pandemien fra februar/mars 2020 til det tidspunkt ekspertgruppen avslutter sitt arbeid. Denne vurderingen bør særlig fokusere på:

 1. En samlet vurdering av balansen mellom iverksatte tiltak og tiltaksbyrde.
 2. Regjeringenes informasjonshåndtering, herunder en vurdering av graden av offentliggjøring av underlagsmateriale.
 3. Beslutningsgrunnlag:
  1. En vurdering av bruken av scenarier/modelleringer som beslutningsverktøy i krise, herunder kommunikasjonen til offentligheten om resultatene fra modelleringene
  2. Forholdet mellom faglige råd og politiske beslutninger
 4. Forholdet mellom regjering og Storting under pandemien.
 5. Samvirke, kommunikasjon og krisehåndtering på tvers av forvaltningsnivåene stat og kommune.
 6. Spesialist- og kommunehelsetjenestens kapasitet og omstillingsevne i møte med en større krise.
 7. Psykososial beredskap og iverksatte tiltak for å ivareta sårbare grupper.
 8. En internasjonal sammenligning av norske myndigheters håndtering med andre lands håndtering, der det kan være relevant å sammenlikne Norge med andre land. I sammenligningen skal utfallskriterier vurderes og sammenlignes. Utvalget skal som et minimum foreta en sammenlikning med Sverige og Finland, men også andre land kan inngå i sammenlikningen dersom utvalget finner dette formålstjenlig. 

I den overordnede vurderingen bør ekspertgruppen se hen til de to rapportene fra Koronakommisjonen.

I tillegg skal ekspertgruppen vurdere håndteringen av omikronvarianten i perioden 11. november 2021 til 1. mai 2022 spesielt. Her skal ekspertgruppen kartlegge relevante sider ved håndteringen av en ny virusvariant, herunder de faglige innspillene og beslutningene som regjeringen har fattet.

Ekspertgruppen skal fremme forslag om tiltak den mener er nødvendige for å få en bedre fremtidig beredskap og krisehåndtering. Ekspertgruppen skal så langt den finner det formålstjenlig, søke å prioritere sine forslag.

Ekspertgruppen står fritt til å vurdere andre forhold enn de ovenfor nevnte dersom den mener det er behov for det.

Ekspertgruppen skal foreta de undersøkelser og innhente de opplysninger som er nødvendige for å belyse sakskomplekset.

Regjeringen vil fremme et lovforslag som vil gi ekspertgruppen tilgang til dokumenter som inneholder taushetsbelagte opplysninger.

Ekspertgruppen skal være uavhengig av regjeringen og Statsministerens kontor i sitt arbeid.

Gruppen skal avgi rapport til statsministeren innen utgangen av desember 2022. Dersom pandemien utvikler slik at det igjen blir nødvendig med statlige tiltak vil regjeringen kunne be ekspertgruppen om å forlenge sin evaluering. Ekspertgruppen må være forberedt på dette.