Regjeringenes ambisjoner for en sikker infrastruktur og en grønnere transportnæring

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygårds innlegg under Transportkonferansen til Norges Lastebileier-Forbund 27. januar 2023.

Sjekkes mot fremføring.

Tusen takk for invitasjonen til å komme hit og snakke om et par temaer som engasjerer meg. For det første hvordan vi kan bidra til å løse en av vår tids største utfordringer, nemlig klimakrisen. For det andre hvordan vi skal jobbe for å trygge lønns- og arbeidsvilkårene i transportbransjen.

For aller først vil jeg bare slå fast at godstransporten er viktig for at samfunnet vårt skal fungere. Norge er et land som er svært avhengig av handel med andre land og det er til dels lange avstander til markedene.

Dere som jobber med å frakte gods på vei, både inn og ut av landet, og innenlands, gjør en svært god og viktig jobb. At dere skal ha gode arbeidsvilkår skulle bare mangle.

Klima

Aller først vil jeg si litt om klima. For dessverre er det slik at veitransporten slipper ut betydelige mengder med klimagasser.

I 2021 sto tunge kjøretøy for utslipp av 2,9 millioner tonn CO2. Det tilsvarer en tredjedel av alle utslipp fra veitrafikken. 

Hvis 50 prosent av tungbilene som kjører på norske veier hadde vært elektriske i 2021, hadde utslippene vært nesten halvannen millioner tonn mindre. 

Regjeringens ambisjon om utslippskutt er klar. Vi skal kutte norske utslipp med minst 55 prosent mot 2030 sammenlignet med 1990.

Det er viktig at vi støtter opp under god og effektiv godstransport i Norge, men vi må samtidig gjøre vårt for å kutte utslippene.

Fra Nasjonal transportplan har vi et mål om at 50 prosent av alle nye lastebiler skal være nullutslipp innen 2030.

Det er flere ting vi fra regjeringen kan gjøre for å få ned utslippene fra transportnæringen.

Nasjonal ladestrategi

I desember lanserte regjeringen en nasjonal ladestrategi. Her kommer vi med tiltak som skal sørge for fortsatt vekst i det offentlige hurtigladetilbudet til lette biler, og at et tilsvarende tilbud til tunge biler kommer i gang.

Et godt ladetilbud er helt avgjørende for å nå målene våre om å få flere tunge kjøretøy over på el.

Gjeldende mål er at 50 prosent av lastebilene skal være nullutslippskjøretøyer i 2030. 

Derfor ber regjeringen Statens vegvesen, i samarbeid med Nye Veier og Enova, om å få på plass en plan for ladestasjoner for tunge kjøretøyer langs riksveinettet som viser hvor og når det er behov for etablering.

Vi har også bedt Statens vegvesen, Nye Veier og Enova om å sørge for at det blir etablert et offentlig hurtigladetilbud til tungtransporten på døgnhvileplasser og rasteplasser langs riksveinettet. Vi har allerede gitt Statens vegvesen et oppdrag om å sette i gang med dette.

Videre har vi bedt Statens vegvesen om å initiere utviklingen av en app slik at det skal bli mulig for sjåførene å booke lading i forkant. Lastebilsjåfører må slippe å stå i ladekø, og de må kunne kombinere lading og hvile.

Samtidig med ladestrategien lanserte Enova støttetilbudet Bedriftslading for tunge kjøretøy, som kan gi støtte til dedikerte ladepunkter, det vil si ladere som primært skal brukes av en eller flere forhåndsdefinerte virksomheter.

Fra før av har Enova en ordning som kan støtte kjøp av elektriske busser og lastebiler med inntil 40 prosent av merkostnaden ved å velge et elektrisk kjøretøy framfor et konvensjonelt. Fram til november 2022 har Enova gitt støtte til 420 elektriske lastebiler og 115 elektriske busser.

Samtidig er det viktig at næringen holder følge. Vi er helt avhengige av at aktørene vil satse på nullutslippsløsninger når disse er konkurransedyktige.

Heldigvis ser vi en lovende utvikling med innfasing av nullutslippslastebiler. 7.7 prosent av alle nye lastebiler var nullutslippslastebiler i 2022.

Vi tror at disse kjøretøyene blir stadig bedre og mer konkurransedyktige med de konvensjonelle kjøretøyene. Dermed bør valget om hva slags kjøretøy man kjøper inn etter hvert bli enkelt.

Så er vi helt avhengige av å spille på lag med dere. Dere skal kjøpe inn og kjøre disse nye nullutslipps-bilene og vi vil høre deres innspill til hvordan vi skal klare overgangen til en grønnere fremtid.

Handlingsplanen mot sosial dumping i transportsektoren

I fjor høst lanserte vi også et annet viktig stykke arbeid, nemlig handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren.

Regjeringen er opptatt av at de som jobber i Norge skal ha anstendige lønns- og arbeidsvilkår i tråd med norske standarder og verdier. Vi ser dessverre at mange av de som jobber i transportsektoren har for dårlige vilkår.

Handlingsplanen har 39 tiltak - som til sammen skal bidra til å fremme seriøsitet i transportbransjen, likere konkurransevilkår mellom næringsaktørene og sørge for at de som jobber i transportsektoren har gode arbeidsvilkår.

Flere av tiltakene handler om at vi skal sikre rettighetene til varebilsjåførene i langt større grad og stille krav til de som driver godstransport med varebiler. Vi har hørt flere historier om høyt arbeidspress og lange arbeidsdager for mange varebilsjåfører i Norge. Denne delen av bransjen har i stor grad vært lite regulert. Det må vi gjøre noe med.

Blant annet har vi tatt inn deler av EUs mobilitetspakke i norsk rett, noe som innebærer krav om løyve og regler om kjøre- og hviletid for internasjonal godstransport med varebiler fra 2,5 til 3,5 tonn.

Vi vil også gjøre noe med utfordringene i nasjonal varebiltransport. Blant annet vil vi:

  • Starte et arbeid med sikte på å innføre krav om løyve også for nasjonal godstransport med varebiler. Dette omfatter krav til vandel, fagkompetanse, økonomisk evne og etablering i EØS-stat.
  • Starte et arbeid med sikte på å innføre regler om kjøre- og hviletid også for nasjonal godstransport med varebiler.
  • Vurdere å innføre en ordning med HMS-kort for denne delen av næringen.

Til sammen vil dette bidra til bedre oversikt over bransjen, og til å forhindre at useriøse aktører etablerer seg. Regler om kjøre- og hviletid vil bidra til å beskytte føreren mot et utilbørlig høyt arbeidspress.

Regjeringen vil også jobbe for mer effektiv kontroll og håndheving. Det skal blant annet bli mer bruk av overtredelsesgebyr ved brudd på veitransportlovgivningen og yrkestransportregelverket. Vi planlegger å legge frem et lovforslag om dette for Stortinget i løpet av denne vinteren.

Det skal videre satses mer på digitale kontrollverktøy, både ved regelverksendringer og ved å ta i bruk verktøy for nye kontrollformål.

I statsbudsjettet for 2023 ble det satt av 40 millioner til Statens vegvesen for å følge opp handlingsplanen, blant annet for å sikre en reell styrking av kontrollinnsatsen.

Regjeringen har også gitt i oppdrag til Statens vegvesen om å revidere forskrift om arbeidstid for sjåfører, og i den forbindelse også vurdere transportbestillers ansvar knyttet til arbeidstidsreglene.

Sjåførmangel er en kjent utfordring, både i Norge og i Europa for øvrig. Handlingsplanen mot sosial dumping i transportsektoren har et kapittel om rekruttering.

Vi håper at gjennomføringen av handlingsplanen i seg selv vil ha en god effekt, ved at det kan bidra til å gjøre yrket mer attraktivt.

Regjeringen vil også jobbe med å sikre tilstrekkelig tilgang på nok tungbillærere. Det vurderes blant annet endringer i gjeldende studiemodell.

Jeg er glad for å se at også næringen selv tar viktige grep for å sikre rekrutteringen, og jeg er spent på å se den nye nettløsningen som NLF skal presentere i dag.

For å få til treffsikre tiltak vil det være viktig å lytte til transportnæringens behov. Det gjelder både når det gjelder temaer innen arbeidsliv og innen klima.

Derfor er det fint med møteplasser som dette. Jeg er glad for at dere i NLF løfter disse temaene, og jeg ønsker dere lykke til videre med dagen og noe som helt sikkert blir gode og viktige diskusjoner.

Takk for meg!