Reguleringsplanen for Arna-Stanghelle vedtas

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringen har vedtatt den statlige reguleringsplanen for E16 og Vossebanen på strekningen Arna – Stanghelle. Det betyr at endelige vedtaksbrev vil foreligge fra Kommunal- og distriktsdepartementet om kort tid.

– Jeg er glad for at vi endelig kan vedta reguleringsplanen for denne viktige vei- og banestrekningen. Det har vært en omfattende planprosess, og jeg vet det er viktig for de berørte kommunene å få en avklaring, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Prosjektet er et samarbeid mellom Statens vegvesen og Bane NOR.

– Både veien og jernbanen mellom Arna og Stanghelle er i dårlig stand og svært rasutsatt. Derfor er det gledelig at vi nå har nådd denne milepælen slik at vi kan forberede utbyggingen, til glede for folk og næringsliv i regionen, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

Alternativ B2 forbi Vaksdal

Reguleringsplanen blir vedtatt med alternativ 2 gjennom Vaksdal sentrum. Dette er det alternativet som kommunen har ønsket seg, og som innebærer at jernbanen vil gå gjennom sentrum mens ny E16 vil bli lagt et stykke opp i Tolåsen og utenfor sentrum.

– Her har vi lyttet til både de lokale myndighetene og fagfolkene. De har anbefalt dette, blant annet fordi det er mindre komplekst å bygge, har kortere byggetid og dermed mindre usikkerhet tilknyttet utbyggingen, sier Gram.

Landdeponiene ligger fortsatt inne i reguleringsplanen, så lenge statsforvalteren ikke har behandlet utslippssøknaden for sjødeponiene. Dersom prosjektet får godkjent maksimal kapasitet i sjødeponiene, vil landdeponiet på Tangelandsheiane tas ut.

Hensynet til miljø må vektlegges i det videre arbeidet med å følge opp vedtatt plan. Forholdet til vannforskriften må vurderes mer detaljert for landdeponiene, og hensynet til havbruksnæringen, marine ressurser og mattrygghet må bli behandlet på en grundig måte i det videre arbeidet. Arbeidet med å finne avsetningsmuligheter til samfunnsnyttig bruk av overskuddsmasser gis fortsatt prioritet. Det kan også bidra til at mindre masser må deponeres.

I Nasjonal transportplan er det lagt til grunn at prosjektet skal koste 26,4 milliarder kroner. Dette er fordelt med 12,7 milliarder kroner på jernbanedelen og 13,7 milliarder kroner på veidelen. Fellesprosjektet vil nå kunne arbeide videre med å få tilslutning til delvis bompengefinansiering, før prosjektet skal gjennom ekstern kvalitetssikring KS2. Til slutt må Stortinget gi klarsignal til finansiering og oppstart av prosjektet.

 

Kommunal- og distriktsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

Samferdselsdepartementets pressetelefon: 91 91 47 77