Rekordmange studenter ved universitetene og høyskolene

Høsten 2020 var det 273 000 studenter finansiert over Kunnskapsdepartementets budsjett. Det er 12 000 flere enn året før. Høgskolen i Innlandet var den statlige institusjonen med sterkest vekst i antall studenter. Se fullstendig liste lenger ned i saken. Flere studenter fullførte også en bachelor uten forsinkelser.

Oppdatert 7.mai.

– Flere enn før har valgt å studere nå som mange andre planer er satt på vent på grunn av korona. Dette er en krevende tid å være student, særlig for de aller ferskeste, men jeg er glad for at så mange har benyttet tiden til å lære noe nytt, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Antallet studenter på fleksible utdanninger har økt

Det var rett over 26 000 studenter på fleksible utdanningstilbud i 2020 hvis vi tar med både de som er finansiert av staten og de eksternfinansierte. Det er en økning på nesten 4 400 studenter fra året før.

– Et av regjeringens store prosjekter er å gjøre utdanning tilgjengelig for enda flere. Derfor har vi brukt ganske mye penger på å opprette flere studieplasser på fleksible og desentraliserte studietilbud. At så mange har benyttet seg av tilbudet er et gode for både de som tar mer utdanning og for samfunnet som får tilgang på oppdatert kompetanse, sier Asheim.

Rekordmange studenter fullfører bachelorgraden raskere enn før

For første gang gjennomførte over halvparten av bachelorstudentene uten forsinkelser. 51,7 prosent av bachelorstudentene fullførte på normert tid i 2020. Det er en oppgang på 1,9 prosentpoeng sammenlignet med 2019 og tilsvarer 1047 flere studenter.

Det er flere enn dette som fullfører graden, men de bruker lenger tid. For eksempel hadde 62,4 % av de som begynte på en bachelor i 2016 gjennomført en utdanning etter fire år.

– Det er bra at vi har bikket halvparten, men jeg skulle gjerne sett at tallene var enda bedre. Jeg har store forventninger til at de tiltakene vi nå gjør for å bedre kvaliteten på utdanningene og sikre bedre arbeidslivsrelevans kan føre til at enda flere fullfører studiene sine på normert tid i årene fremover, sier Asheim.

I 2020 tok studentene flere studiepoeng enn noen gang. I gjennomsnitt avla studentene 47,2 studiepoeng. Det er en økning på 1,1 poeng sammenlignet med året før. Økningen henger sammen med lavere strykprosent. I 2019 var det 7,2 prosent som strøk, mot 5,8 prosent i 2020.

Stadig færre er midlertidig ansatt

Universiteter og høyskoler har et betydelig innslag av midlertidige stillinger, men utviklingen de siste årene har vært positiv. I 2020 er 11,8 prosent av årsverkene midlertidige, mot 13,7 i 2019 og 14,9 i 2018. Fra og med 2015 telles ikke åremålsstillinger som midlertidige og prosentsatsene det refereres til gjelder et utvalg av stillinger. 

Nedgangen er særlig positiv innen undervisnings- og forskerstillinger. I 2020 var 13,2 prosent av årsverkene midlertidige, mot 16,8 prosent to år tidligere. Det er en større nedgang enn for de sju foregående årene samlet.

– Det er veldig bra at dette går i riktig retning. Universitetene og høyskolene har allikevel fortsatt en jobb å gjøre i årene fremover, og det har jeg vært tydelig på. Jeg er opptatt av at universiteter og høyskoler ikke skal bruke midlertidige stillinger unødvendig, sier Asheim.

Flere tall fra rapporten:

  • I 2020 tok over 33 152 studenter med innvandrerbakgrunn høyere utdanning i Norge. Dette utgjør nesten 3 000 flere enn året før, en økning på over ni prosent. Det siste året har den prosentvise økningen i antall studenter med innvandrerbakgrunn vært over dobbelt så stor som økningen i studentpopulasjonen ellers.
  • Andelen kvinner i faglige toppstillinger forsetter å øke med over ett prosentpoeng fra 2019 til 2020 til 33,5 prosent. Siste 10 år har det vært en økning fra 23,1 prosent til 33,5 prosent, med sterkere vekst de siste årene.
  • Universitetene og høyskolene leverer utdanning til voksne i alle aldersgrupper. Samtidig er den klart største studentgruppen unge under 35 år. 83 prosent av studentene er i denne aldersgruppen.
  • Av masterstudentene fullførte 53,9 prosent på normert tid. Det er en nedgang på 1,8 prosentpoeng, 22 studenter. Gjennomføringen på normert tid for masterstudentene er dermed på nivå med kullet for to år siden.

  • Dette er 14. gang Tilstandsrapporten for høyere utdanning gis ut. Her presenteres relevant statistikk og nyere kunnskapsgrunnlag innenfor høyere utdanning
  • Tilstandsrapporten for høyere utdanning utarbeides av Diku på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. 
  • Rapporten presenterer forrige års tall og utviklingen over tid på en rekke viktige resultatområder områder i universitets- og høyskolesektoren

Endring i antall studenter fordelt på utdanningsinstitusjon:

   2018 2019 2020 endring siste år %-endring siste år
NU  10 720 10 459 10 847 388 3,70 %
NMBU  5 243 5 551 6 262 711 12,80 %
NTNU  38 571 38 971 39 283 312 0,80 %
OsloMet  18 393 18 666 19 037 371 2,00 %
UiA  11 632 11 442 12 006 564 4,90 %
UiB  17 468 17 867 18 601 734 4,10 %
UiO  27 422 26 880 26 449 -431 -1,60 %
UiS  10 889 10 736 11 061 325 3,00 %
USN  15 934 15 566 15 864 298 1,90 %
UiT  16 244 16 182 16 760 578 3,60 %
AHO  665 711 773 62 8,70 %
HiM  2 222 2 459 2 922 463 18,80 %
KHiO  572 571 573 2 0,40 %
NHH  3 335 3 454 3 317 -137 -4,00 %
NIH  1 042 1 038 1 012 -26 -2,50 %
NMH  821 775 766 -9 -1,20 %
HINN  12 061 12 791 14 153 1 362 10,60 %
HiØ  6 513 6 621 6 814 193 2,90 %
HVO  3 713 3 992 4 219 227 5,70 %
HVL  14 318 14 614 14 475 -139 -1,00 %
SH  264 171 119 -52 -30,40 %
Statlige inst.  218 042 219 516 225 314 5 798 2,60 %
BI  19 898 19 431 21 287 1 856 9,60 %
MF  1 375 1 366 1 281 -85 -6,20 %
VID  4 442 4 816 5 288 472 9,80 %
ATH  317 330 362 32 9,70 %
BDM  110 117 89 -28 -23,90 %
BAS  156 168 159 -9 -5,40 %
DMMH  1 375 1 470 1 441 -29 -2,00 %
FIH  261 262 351 89 34,00 %
HGUT  26 44 45 1 2,30 %
HFDK  12 12 0 0,00 %
HLT  278 307 283 -24 -7,80 %
HK  8 558 9 548 13 299 3 751 39,30 %
LDH  968 1 001 1 062 61 6,10 %
NLA  2 490 2 753 2 615 -138 -5,00 %
RS  268 270 287 17 6,30 %
Private inst.  40 522 41 895 47 861 5 966 14,20 %
Sum  258 564 261 411 273 175 11 764 4,50 %
Kilde: NSD