Rekruttering og utdanning til skognæringen

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Landbruks- og matminister Sandra Borch inviterte i dag til møte i Dialogforum for skog- og trenæringen, der flere organisasjoner som representerer skognæringen, skogindustrien samt forskning, utdanning og innovasjon innenfor verdikjeden deltar. Tema for dagens møte var utfordringene knyttet til rekruttering og utdanning til skognæringen.

– Tilgang på rett kompetanse er en økende utfordring i mange bransjer. Vi har et stramt arbeidsmarked med rekordlav ledighet, og det er stor kamp og gode hoder og flinke hender. Dette gjør at skog- og trenæringene må forsterke sin innsats for ikke å tape i konkurransen med andre bransjer og næringer om disse, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

Tidligere i mai var Sandra Borch med NORSKOG for å plante skog i Lørenskog. Der møtte hun Julie Westergaard Karlsen som er nyutdannet skogfagskandidat fra NMBU, og som nå jobber med næringspolitikk i NORSKOG.

Westergaard Karlsen var i dag invitert til dialogforumet for å innlede om sitt syn på hva som skal til for å øke rekrutteringen til skogfaglig utdanning.  

Hun la vekt på at en bredere rekruttering rettet mot nye og andre målgrupper enn de tradisjonelle, kan være en vei å gå. Det kan gi flere perspektiv og økt konkurranse i flere landsdeler og sektorer. Westergaard Karlsen pekte og på at det er nødvendig å synliggjøre skogbruket som næring. I dag er det mange som ikke er klar over mulighetene som finnes i næringen. Rekrutteringstiltakene som er etablert i Velg skog sammenheng, ble fremhevet som gode og tydelige, men det er behov for mer varierte strategier.

Landbruks- og matministeren møtte Julie Westgård Karlsen da hun besøkte skogplantefeltet på Losby Bruk tidligere i mai. Da fikk de begge to være med på å plante trær. F.v: Julie Westgård Karlsen (Norskog), Kjell Erik Hansen (Losby Bruk) og landbruks- og matminister Sandra Borch.
Landbruks- og matministeren møtte Julie Westgård Karlsen da hun besøkte skogplantefeltet på Losby Bruk tidligere i mai. Da fikk de begge to være med på å plante trær. F.v: Julie Westgård Karlsen (Norskog), Kjell Erik Hansen (Losby Bruk) og landbruks- og matminister Sandra Borch. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Viktig verdikjede

Skogbruk og trebasert industri er en viktig verdikjede i Norge som sysselsetter om lag 22 200 personer, hvorav ca. 6 600 i skogbruket. Aktiviteten i skogbruket er nå på et høyt nivå. I 2021 ble det omsatt 11,6 millioner kubikkmeter tømmer til industriformål, som er det høyeste noen gang. Omsatt volum i første kvartal 2022 var 7,5 prosent høyere enn året før. Den høye aktiviteten kan knyttes til gode priser for tømmer, både til sagbrukene og annen industri. Med et høyt hogstnivå kreves det også en høy skogkulturinnsats for å sikre at skogressursene fornyes og ivaretas.

Status for skogfagene

For skogfaget i videregående skole er det en kritisk situasjon fordi det er få søkere i hver fylkeskommune. 

Søkertall skogbruk Vg2 og Vg3 (to år i lære) i hele landet

 

Årstall

 

2020

2021

2022

Søkertall skogbruk (vg2)

88

107

123

 

Søkertall skogfaget (læreplass vg3)

 

 

 

 

39

59

59

Andel med lærekontrakt

67%

72%

Ikke avklart

Kilde: Utdanningsdirektoratet

Fagskole – høyere yrkesfaglig utdanning

  • Generell økning i antall tilbud og antall søkere til fagskolene totalt
  • Økning i landbruksfag og andre grønne fag (arborist, planteproduksjon og leiing, Anleggsgartner og Grønn omsorg) 
  • Fagskole Innlandet planlegger oppstart av et fagskolestudium innen skogfag

Bachelor- master – nivå

  • Skogbruk, Høgskolen Innlandet:  39 søkere i 2022 , økning fra 19 søkere i fjor
  • Skogfag, NMBU: 52 søkere i 2022, reduksjon fra 61

– Generelt er det for svak søkning til skogfag. Det gjelder både videregående skole og på bachelor og masternivå. Det er godt å se at næringen arbeider systematisk og målrettet med dette. Jeg er også glad for at vi kan være med på å bidra til en positiv utvikling her, blant annet gjennom vår støtte til Velg Skog, sier landbruks- og matminister Borch.

Dialogforum for skog- og trenæringen ble opprettet i 2019 som et av hovedtiltakene i strategidokumentet "Skog- og trenæringa – ein drivar for grøn omstilling". Forumet skal bidra til tettere koblinger i og mellom aktører i hele verdikjeden, og legge til rette for dialog mellom næring, kunnskapsmiljøer, virkemiddelapparatet og myndigheter.