Representantforslag S 33 (2014-2015) om å videreutvikle indikatorene for bærekraftig utvikling

Det vises til brev av 10. desember 2014 vedrørende representantforslag S 33 (2014-2015) om å videreutvikle indikatorene for bærekraftig utvikling.

Kapittel om bærekraftig utvikling i nasjonalbudsjettene har utviklet seg i innhold og omfang over tid. I Nasjonalbudsjettet 2014 ble oppmerksomheten i hovedsak rettet mot en omtale av utviklingen i 17 indikatorer, som også publiseres og omtales av Statistisk sentralbyrå. Indikatorene dekker et svært vidt spekter, fra naturmangfold og naturressurser, via befolkningens helsetilstand og tilstanden for fredete bygninger, til offentlige finanser. Kapitlet omtalte også utviklingen i indikatorer for livskvalitet. 

På lang sikt er vår inntektsutvikling særlig avhengig av vekstevnen i fastlandsøkonomien. Høy produksjon og inntekt sikres over tid best gjennom en effektiv og bærekraftig utnyttelse av alle ressurser, også miljø- og naturressurser. En god inntektsutvikling vil også gjøre det lettere å ivareta hensyn til bærekraftig utvikling. På denne bakgrunn utvidet vi i Nasjonalbudsjettet 2015 omtalen av effektiv bruk av ressurser i privat og offentlig sektor. Betydningen av å ivareta forvaltning av naturressurser og miljø ble drøftet i avsnitt 5.5. Også andre temaer som tidligere var omtalt i kapitlet om bærekraft ble i år dekket i andre kapitler i Nasjonalbudsjettet. Jeg viser bl.a. til omtalen av inntektsfordeling og livskvalitet i kapittel 2, omtalen av bærekraftige statsfinanser i kapittel 3.2, omtalen av klimapolitikken og utslipp til luft i kapittel 3.7 og omtalen av bruken av menneskelige ressurser i kapittel 5.4.

I forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2015 ble følgende vedtatt: «Stortinget ber regjeringen i fremtidige nasjonalbudsjett videreutvikle omtalen av bærekraftig utvikling med vekt på grønn vekst.»

Grønn vekst innebærer at miljøhensyn integreres sterkere i utformingen av politikk på ulike områder. Mer oppmerksomhet må da rettes mot hvordan vi kan øke ressursutnyttelsen og begrense miljøbelastningen for å bidra til høyere framtidig verdiskaping. OECD har utviklet en strategi for grønn vekst basert på erkjennelsen av at kostnadseffektivitet er viktig for å hindre overforbruk av miljø- og naturressurser i en verden der det er begrenset tilgang på ressurser. I arbeidet med å følge opp strategien ser OECD både på utformingen av den økonomiske politikken i medlemslandene og på hvordan miljø- og naturressurser forbrukes.  OECD har utviklet et sett med indikatorer for bl.a. å måle om miljøbelastning og bruk av naturressurser viser en positiv utvikling over tid. Norge kommer godt ut i en slik sammenlikning. Arbeidet som utføres i OECD vil inngå i arbeidet med å følge opp Stortingets vedtak omtalt ovenfor.

Med hilsen
Siv Jensen

Til toppen