Restriksjoner på offentlig eksportfinansiering av kullkraftverk

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

OECDs eksportfinansieringsgruppe, der Norge deltar, besluttet tirsdag 17. november å innføre restriksjoner ved offentlig eksportfinansiering av kullkraftverk, under forutsetning av formell godkjenning i EU. Utgangspunktet for avtalen er et felles ønske fra OECD-landene om å bidra til å redusere klimautslipp. Avtalen innebærer at det ikke lenger vil være lov til å yte offentlig eksportfinansiering til de mest utslippsintensive kullkraftverkene. Det er gitt enkelte unntak for finansiering av eksport til land med særlig energibehov og til de fattigste landene. Muligheten til å finansiere de mest effektive kullkraftverkene og kullkraftverk med operative karbonfangst og -lagringssystemer, videreføres uten endringer.

Jeg er glad for at man har kommet til enighet om en eksportfinanseringsavtale som kan bidra til en dreining mot mindre forurensende energikilder. Avtalen er et resultat av intensive forhandlinger og et viktig første skritt, sier næringsminister Monica Mæland.

Avtalen trer i kraft 1. januar 2017 og skal evalueres innen 30. juni 2019, med formål å revidere og legge ytterligere restriksjoner på offentlig eksportfinansiering av kullkraftverk.

I Norge er det GIEK og Eksportkreditt Norge som tilbyr offentlige eksportgarantier og offentlige eksportlån.

For nærmere detaljer om avtalen se pressemelding fra OECD: http://www.oecd.org/newsroom/statement-from-participants-to-the-arrangement-on-officially-supported-export-credits.htm

 

Om Arrangement on Officially Supported Export Credits

Den OECD-tilknyttede avtalen Arrangement on Officially Supported Export Credits regulerer betingelsene som offentlige eksportlån og eksportgarantier kan gis på. Avtalen trådte i kraft i 1978 og videreutvikles gjennom konsensus i eksportfinansieringsgruppen. EU, USA, Canada, Australia, New Zealand, Japan, Sør-Korea, Sveits og Norge har sluttet seg til Arrangement. Arrangement inneholder et sett standardbestemmelser og har i dag fem sektoravtaler (klima, skip, atomkraft, tog og fly). Den nye avtalen om kullkraftverk blir en sjette sektoravtale.