Rett til bredbånd?

Hvordan best sikre bredbåndstilgang for alle i Europa? For å finne svar på dette spørsmålet la Europakommisjonen nylig fram en offentlig høringssak om universelle tjenester i telesektoren. Når en tjeneste blir definert som en universell tjeneste, innebærer det en forpliktelse for myndighetene og teleoperatørene til å gjøre tjenesten tilgjengelig for alle innbyggere. John Engstrøm rapporterer.

Hittil er disse reglene for universelle tjenester konsentrert om de mer tradisjonelle teletjenestene som tilgang til offentlige telefonnett og internett. Kommisjonen stiller nå spørsmål om reglene trenger oppdatering og tilpasning til digitale tjenester. Konkret er det først og fremst spørsmål om bredbåndtilgang til Internett skal inkluderes som en slik universell tjeneste eller ikke.

Legger vekt på bredbånd
Den vekt Europakommisjonen legger på bredbånd som forutsetning for økonomisk vekst og nye arbeidsplasser kommer også tydelig til syne i dette spørsmålet. I høringen ønsker Kommisjonen for øvrig også kommentarer på hvordan hensynet til nasjonale tilpasninger i det enkelte land skal avveies mot felles EU-initiativer.

Som del av problemstillingen om bredbånd skal bli en universell tjeneste eller ikke, følger spørsmål knyttet til finansiering av bredbåndsutbyggingen. Dette rommer spørsmål om forholdet mellom kommersiell utbygging i regi av markedsaktørene kontra bruk av offentlige tilskudd. Bak spørsmålet om finansieringsprinsipper ligger også spørsmål knyttet til reguleringer, for eksempel i hvilken grad eierne av bredbåndskabler skal pålegges å åpne tilgang for nye markedsaktører eller ikke og i så fall hvilke konsekvenser det vil ha for viljen til å investere. Reguleringsprinsippene i telekommunikasjonssektoren har tradisjonelt vært annerledes enn for utbyggingen av digitale tjenester.

Høringsfrist i mai
Høringsfristen for saken er satt til 7. mai 2010. Underveis inviteres det for øvrig til en ”workshop” i Brussel 30. mars 2010. Se mer om høringssaken her. Kommisjonen tar sikte på komme med sin meddelelse om saken mot slutten av 2010.

Til toppen