Oversikt over vedtatte og foreslåtte EU-rettsakter med antatt EØS-relevans

Oversikt over antatt EØS-relevante rettsakter som pr. 11.6.2021 var vedtatt i EU, men ikke innlemmet i EØS-avtalen samt forslag under behandling og utkast til kommisjonsrettsakter under komitebehandling.