Historisk arkiv

Returstans kan gjøre Norge til frihavn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

I sin leder 4. november mener Sunnmørsposten at regjeringen snarest mulig må stoppe utsendelsen av 18-åringer til Afghanistan. Avisen argumenterer for en «time-out» for å «gå gjennom situasjonen», men har ingen konstruktive forslag.

Norske utlendingsmyndigheter avgjør søknader om asyl etter gjeldende regelverk og informasjon om forholdene i landene søkerne kommer fra. Det gjøres grundige og individuelle vurderinger i hver enkelt sak.

Afghanere med behov for beskyttelse, får asyl uavhengig av alder. Det skal imidlertid mye til før den generelle sikkerhetssituasjonen er så alvorlig at enhver retur til et land eller et område vil være i strid med norsk lov og våre internasjonale forpliktelser.

Jeg er ikke kjent med at andre europeiske land har planer om å stanse returer til Afghanistan på grunn av sikkerhetssituasjonen. I en rettslig vurdering fra august sier det svenske Migrasjonsverket at sikkerhetssituasjonen der er alvorlig, men at returer til flere områder er mulig. Når det gjelder Kabul, mener svenskene at risikoen for å bli rammet av konfliktrelatert vold som sivilist vurderes som relativt liten.

Alle som fyller vilkårene for beskyttelse, skal gis beskyttelse. Dette er kjernen i asylinstituttet. Arbeidet med å returnere de som ikke har krav på asyl er avgjørende for å bevare tilliten til asylsystemet.

Å stanse alle returer til Afghanistan vil føre til at Norge får en mer liberal politikk enn Sverige, Tyskland og andre europeiske land. Dette kan bidra til at flere afghanske asylsøkere kommer til Norge. Det kan også bety at afghanere som allerede oppholder seg ulovlig i andre europeiske land, finner Norge mer attraktivt. Så lenge vi har en eventuell returstans kan Norge fremstå som en frihavn i Europa for afghanske borgere.

Norge vil få en vilkårlig og uforutsigbar asylpolitikk.

Til toppen