Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2016

Riksrevisjonen har revidert forsvarssektorens regnskap for 2016. Forsvarsdepartementet får merknad for at Riksrevisjonen ikke kan uttale seg om årsregnskapene til Forsvaret og Forsvarsmateriell for 2016.

Årsregnskapene til Forsvaret og Forsvarsmateriell for 2016

Riksrevisjonen mener det er kritikkverdig at Forsvarsdepartementet ikke har lagt til rette for at Forsvaret og Forsvarsmateriell er i stand til å avlegge separate og korrekte virksomhetsregnskaper for 2016. De mener videre at Forsvarsdepartementet ved opprettelsen av Forsvarsmateriell ikke har sørget for at grunnleggende forutsetninger i det statlige økonomireglementet er etterlevd.

Forsvarsdepartementet understreker at både Forsvaret og Forsvarsmateriell har avsluttet og rapportert et kontantregnskap til statsregnskapet i samsvar med økonomireglementet. Stortingets vedtatte budsjett for 2016 er overholdt. Bevilgede midler er benyttet til de formål som er forutsatt, og i henhold til Stortingets vedtak.

Sterkere strategisk styring

Fra regnskapsåret 2016 har Forsvaret gått over til periodisert regnskap etter de statlige regnskapsstandardene. Formålet er å legge til rette for et mer omfattende og standardisert informasjonsgrunnlag for styring i statlige virksomheter. Informasjonen skal både kunne brukes i Forsvarets interne styring og i departementenes styring av underliggende etater.

Forsvarsmateriell ble etablert som en egen etat i forsvarssektoren 1. januar 2016. Dette ble gjort for å oppnå en sterkere strategisk styring av materiellområdet, og for å oppnå kvalitetsforbedring og effektivisering av materiellinvesteringer og -forvaltning. For å få bedre utnyttelse av de forbedringer Forsvarets felles integrerte forvaltningssystem gir, og etter en vurdering av andre alternativer, ble det lagt til rette for at også Forsvarsmateriell skulle benytte dette forvaltningssystemet for sine sentrale virksomhetsprosesser. Hensikten med innføring av Forsvarets felles integrerte forvaltningssystem er å legge til rette for effektivisering og kvalitetsforbedringer.

Søknad om unntak ble innvilget

For å kunne benytte forvaltningssystemet som forutsatt, ble det søkt om unntak fra enkelte krav i regelverket om økonomistyring i staten for årene 2016 og 2017. Ett av unntakene gikk ut på at Forsvarsmateriell og Forsvaret benytter felles regnskapsløsning. Videre gikk unntaket ut på at Forsvarsmateriell og Forsvaret vil levere selvstendige årsrapporter med noen tillempinger. Søknadene ble innvilget av Direktoratet for økonomistyring. Disse godkjente unntakene synes å være en vesentlig årsak til at Riksrevisjonen har mye å utsette på regnskapene.

Utfordringene skal løses

Både Forsvaret og Forsvarsmateriell har iverksatt en rekke tiltak for å imøtekomme momentene som Riksrevisjonen har tatt opp. Forsvarsdepartementet har stilt som krav at etatene skal være i stand til å avlegge selvstendige reviderbare regnskap for 2018, og etatene samarbeider tett for å løse dette oppdraget. Løsningen skal være implementert og testet slik at den kan benyttes fra 1. januar 2018. I arbeidet med innføring av nye regnskapsprinsipper har etatene hatt god støtte fra Riksrevisjonen og det vil bli lagt vekt på å videreføre den gode dialogen i det videre arbeidet.

Forsvarsdepartementet ser at innføring av nye forvaltningssystemer og regnskapsstandarder for Forsvaret og den nye etaten Forsvarsmateriell har medført utfordringer. Omstillingen fra kontantregnskap til virksomhetsregnskap etter statlige regnskapsstandarder er omfattende og komplekst, og vil ta tid å implementere fullt ut. Det har derfor vært fokus på risiko- og alternativvurderinger, kompenserende tiltak og intensivert oppfølging fra departementets side. 

Les statsrådens kommentar til Riksrevisjonen her: Riksrevisjonen_FD.pdf

Til toppen