Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Bruker Riksrevisjonens anbefalinger til å bli enda bedre

Riksrevisjonen har undersøkt anskaffelsen og innfasingen av helikopteret NH90 til Forsvaret. – Jeg er kjent med problemstillingene, i hovedsak enig i fremstillingen, og vi vil følge opp anbefalingene, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

- Rapporten fra Riksrevisjonen er nyttig. Den gir en grundig gjennomgang av NH90-prosjektets aktuelle problemstillinger knyttet til anskaffelsen under flere regjeringer helt tilbake til 2001, sier forsvarsministeren.

I rapporten fra Riksrevisjonen vises det til at Stortingets vedtak og forutsetninger for anskaffelsen av NH90 ikke er oppfylt. Forsvaret skulle i henhold til den opprinnelige kontrakten ha mottatt 14 NH90 i løpet av 2008. Status i dag er at Forsvaret har mottatt åtte maskiner: Seks i midlertidig versjon og to i endelig versjon.

Ikke godt nok i 2001

Leverandørens mangler og forsinkelser blir pekt på som vesentlige årsaker til forsinkelsene, men både Riksrevisjonen og forsvarsministeren er enige om risikoen ved, anskaffelsen ikke ble vurdertgodt nok da beslutningen om å velge NH90 ble tatt.

Riksrevisjonens undersøkelse viser at innfasing og idriftsetting av NH90 har vært utfordrende. Forsvarsministeren sier at dette er forhold som er gjenstand for særskilt oppfølging for NH90-anskaffelsen, og at både Forsvaret og Forsvarsmateriell har etablert et tettere samarbeid gjennom opprettelsen av et felles programstyre for NH90.

- NH90 ble valgt i 2001, og en del av de utfordringene Riksrevisjonen peker på, er langt bedre ivaretatt i dagens rutiner for prosjektplanlegging og gjennomføring. Vi har tatt lærdom av NH90-anskaffelsen og erfaringene benyttes i sektoren for å lære og for å videreutvikle metodene for materiellinvesteringer ytterligere, sier forsvarsministeren.

Informasjon til Stortinget

Riksrevisjonen påpeker at informasjonen til Stortinget kunne vært bedre.

- Vi har gitt gradert informasjon om NH90s operative evne til Stortinget gjennom etablerte kanaler. Også i proposisjoner til Stortinget gjennom flere år informert om NH90. I Prop 1 S (2018-2019) har jeg dessuten utvidet prosjektomtalen av NH90, sier forsvarsministeren.

Vedlikeholdsbehovet

Forsvarsministeren deler Riksrevisjonens bekymring når det gjelder NH90s vedlikeholdsbehov. Det er imidlertid for tidlig å konkludere hvordan belastningen blir eller om det er mulig å rette krav mot leverandøren i denne sammenhengen. Det er først når NH90 i endelig versjon har vært gjennom en driftsperiode i Norge at man vet hvor stort vedlikeholdsbehovet blir.

- Riksrevisjonen peker på at NH90 opprinnelig skulle være et enhetshelikopter og dermed redusere driftskostnadene ved at samme helikoptertype ble brukt i mange funksjoner. Men allerede i 2007 ble det klart at NH90 ikke ville erstatte Sea King som redningshelikopter. I tillegg var planen også at samarbeid med andre nasjoner skulle gi besparelser, men det har vist seg at nasjonene har så ulike behov og krav at samarbeidet ikke ble så omfattende som håpet, sier forsvarsminister Bakke-Jensen.

Riksrevisjonens anbefalinger

Riksrevisjonens anbefalinger er blant annet å sørge for at grunnleggende forutsetninger er klart definert og ivaretas i hele anskaffelsesprosessen, også i kvalitetssikring av kontrakten, vurdere tiltak som sikrer at det utarbeides planer for innfasingen av materiell i tide, særlig når det er involvert mange enheter og disse er avhengig av hverandre for å oppnå effektiv innfasing, og ha en praksis som i vesentlige anskaffelser sørger for klar ansvarsfordeling og tydelige styringslinjer og myndighetsforhold mellom Forsvarsdepartementet, Forsvarsmateriell, Forsvarsstaben og de aktuelle våpengrenene.

- Dette er anbefalinger som vi skal lytte til og inkludere i vårt arbeid med videreutvikling av rammeverk, metoder og prosesser for investeringsvirksomheten. Det er allerede tatt flere grep siden NH90-anskaffelsen ble igangsatt, og disse ivaretar i stor grad anbefalingene fra Riksrevisjonen. Ett grep jeg særlig vil trekke frem er opprettelsen av Forsvarsmateriell i 2016 som en egen etat underlagt Forsvarsdepartementet for å styrke den strategiske styringen av materiellinvesteringer og materiellforvaltning i forsvarssektoren, sier forsvarsministeren.

NH90 er spesialtilpasset norske forhold og er skreddersydd for behovene til Sjøforsvaret. Det er ingen andre helikopter på markedet i dag som vil kunne gi tilsvarende kapasitet. Det har vært gjennomført vurderinger om å avslutte NH90-kontrakten ved flere anledninger, og senest etter at Stortinget anmodet om en gjennomgang av kontrakten i 2017. Etter samlede vurderinger, ble konklusjonen at det å videreføre NH90-anskaffelsen er det som best kan ivareta Forsvarets behov for maritime helikoptre.

- Det er mulig å dekke Forsvarets behov for flytimer, men det vil koste vesentlig mer enn antatt. Jeg har imidlertid presisert at både fregattene og kystvaktskipene skal få det antallet flytimer med NH90 som vi fastslo i den siste langtidsplanen. Behovet for mer penger og Forsvarets behov for flytimer utover dagens ambisjon vil bli adressert i neste langtidsplan, og vi jobber med tiltak for å redusere driftskostnadene, sier forsvarsministeren.

Til toppen