Risiko- og sårbarhetsanalyse for norsk matforsyning

Nærings- og fiskeridepartementet og Landbruks- og matdepartementet har gitt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap i oppdrag å utarbeide en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for norsk matforsyning.

Bakgrunnen for oppdraget er Stortingets (Næringskomiteen) bestilling fra budsjettbehandlingen 2016, jf. Innst. 8 S (2015-2016), og departementenes behov for en analyse som kan inngå i en ROS-analyse for matsektoren.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal levere prosjektrapport i desember 2016.

Til toppen