Sammen om å styrke arbeidet med bærekraftig forvaltning av verdens skoger

I mai står verdens skoger på dagsordenen i FNs hovedkvarter i New York. Under FNs skogforum (UNFF) samlet flere land seg for å legge inn en forsterket, felles innsats for å ta vare på verdens skoger, og for å nå de globale skogsmålene innen 2030.

– Vi må ha en felles global innsats for å sikre verdens skoger. Bærekraftig skogforvaltning er viktig både for det grønne industriløftet i Norge, og for å ta vare på de viktige skogområdene i verden. Norge har bidratt med støtte til flere land for å hindre avskoging og vi vil fortsette med dette slik at vi kan nå målene sammen, sier statssekretær i Landbruks- og matdepartementet Wenche Westberg.

Siden 2008 har Norge bidratt med mer enn 5 milliarder USD i samarbeid med en rekke land, inkludert Brasil, Indonesia og Colombia, for å hindre avskoging og skogforringelse. UNFF 19 jobber for å fremme bærekraftig forvaltning av alle typer skog, og å styrke den langsiktige politiske oppslutningen om dette. Flere skogministre og andre ledere deltok i forumet. Fra høynivåmøtet ble det vedtatt en fornyet tilslutning til arbeidet med å nå skogmålene, og en resolusjon med klare oppfordringer til medlemmene av UNFF og samarbeidspartnere om å øke innsatsen på alle områdene innenfor bærekraftig forvalting av verdens skoger.

Statssekretær Wenche Westberg under FNs skogforum i New York.
Statssekretær Wenche Westberg under FNs skogforum i New York. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Skogsmålene skal bidra til en global bærekraftig utvikling

Skogforumet inkluderer alle FNs medlemsland og permanente observatører, UNFF-sekretariatet, samarbeidspartnerskapet om skog (CPF), regionale organisasjoner og prosesser og store interessegrupper. UNFF ble etablert i 2000 under FNs økonomiske og sosiale råd (ECOSOC).

I 2017 ble FNs strategiske plan for skog utarbeidet av UNFF og senere vedtatt av FNs generalforsamling. Planen inneholder en visjon for verdens skoger for 2030 med seks globale skogmål. Målene skal bidra til 2030 agendaen for bærekraftig utvikling. Målene omfatter å snu tapet av skog globalt, utvikle økonomiske, sosiale og miljømessige verdiene av skog, øke skogvernet, mobilisere økt finansiering og vitenskapelig og teknisk støtte til bærekraftig skogforvaltning, øke skogenes bidrag til å nå de globale bærekraftsmålene og øke samarbeidet på alle nivåer i FN-systemet, og på tvers av sektorer og interessenter.

Gjennomføringen av planen er nå halvveis, og selv om det har skjedd mye positivt i arbeidet med bærekraftig skogforvaltning peker midtveisevalueringen på at innsatsen må styrkes hos alle involverte parter dersom de globale skogmålene skal nås innen 2030.

– Det er behov for samarbeid på tvers for å nå målene. Samarbeidspartnerskapet om skog og FAO spiller en stor rolle for arbeidet videre, sier statssekretær Westberg.

Les innleggene til Westberg: