Samtykke til midlertidig bevæpning på Oslo lufthavn

Justis- og beredskapsdepartementet har samtykket til midlertidig bevæpning på Oslo lufthavn. I første omgang vil bevæpningen gjelde i tre måneder, men vil kunne forlenges.

Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen flankert av politimester Steven Hasseldal og politidirektør Odd Reidar Humlegård.
Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen presenterte i dag beslutningen på en pressekonferanse sammen med politimester Steven Hasseldal og politidirektør Odd Reidar Humlegård. Foto: JD

– Politidirektoratet har bedt om bevæpning av politiet på Gardermoen. Nå gir vi politiet de verktøyene de har bedt om på Oslo lufthavn, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (FrP).

Oslo lufthavn har enkelte store og åpne områder som er alminnelig tilgjengelig og med få sikringstiltak, hvor det er veldig mange reisende som befinner seg hver dag. Et angrep har potensial for omfattende skade. Politidirektoratet har gitt uttrykk for at bevæpning er et nødvendig tiltak for å ivareta politiets innsatsevne og sette politiet i stand til å kunne avverge eller stanse eventuelle angrep mot flyplassen.

– Departementet vil prioritere oppfølging av spørsmålet om permanent bevæpning ved spesielt utsatte objekter med tanke på å fremme en egen lovproposisjon om saken, sier justis- og beredskapsministeren.

Våpeninstruksen § 3-2 tredje ledd åpner for at Politidirektoratet etter samtykke fra departementet kan beslutte midlertidig bevæpning i den daglige tjenesten «når det ut fra risiko- og sårbarhetsanalyser vurdert opp mot politiets oppgaveløsning anses nødvendig for å sette politiet i stand til å kunne avverge eller stanse handlinger som vil være særlig farlig for liv og helse eller viktige samfunnsfunksjoner».

Diskusjonen om bevæpning av politiet ved Oslo lufthavn har synliggjort behovet for å vurdere om det bør gis adgang til at politiet ved landets hovedflyplass og eventuelt andre utsatte objekter og funksjoner, kan være permanent bevæpnet.

Bevæpningsutvalgets utredning, NOU 2017: 9 Politi og bevæpning, er for tiden på høring. Fristen er 1. desember 2017.

Til toppen