Sandefjord får en renere fjord

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Sandefjordsfjorden er kraftig forurenset av tidligere tiders virksomhet. Klima- og miljødepartementet støtter nå oppryddingen i forurenset sjøbunn med 120 millioner kroner.

– Det er en stor glede å fortelle innbyggerne i Sandefjord at fjorden deres nå skal bli mye renere. De 120 millioner kronene som staten bidrar med, gir en omfattende opprydding som vil komme miljøet og befolkningen til stor nytte. Store mengder miljøfarlige stoffer tas ut av sirkulasjon, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Sandefjord og Sandefjordsfjorden sett fra Mokollen i nord. Foto: Sandefjord Reiselivsforening.

Sandefjordsfjorden er høyt prioritert i det nasjonale arbeidet med å rydde opp i forurenset sjøbunn. Foto: Sandefjord Reiselivsforening.

Viktig opprydding

Utslippene til Sandefjordsfjorden fra land er stanset eller kraftig redusert, men miljøgifter fra industri, bydrift og havnevirksomhet har forurenset sjøbunnen gjennom mange år. 

– Da denne Regjeringen tiltrådte, lovte vi sammen med samarbeidspartiene Venstre og Kristelig Folkeparti å styrke arbeidet med å rydde opp i giftige sedimenter i fjorder, elver, havner og innsjøer. Dette løftet gjennomfører vi, sier Vidar Helgesen.

Staten har tidligere bidratt med betydelig midler til å utrede tiltak i Sandefjordsfjorden. Det har blitt ryddet opp i noen mindre områder med forurenset sjøbunn innerst i havna. Jotun har dessuten gjennomført en vellykket opprydding utenfor bedriftens område på Gimle.

Den gjenværende sjøbunnen i fjorden er i dag hovedkilden til forurensningen som spres gjennom oppvirvling fra strøm og skipstrafikken.

Staten dekker 75 prosent

Kommunen står ansvarlig for oppryddingen. De har bestemt seg for å rydde opp til moderat miljøtilstand eller bedre. Forurenset sjøbunn vil dekkes til med rene masser. Noen steder må det mudres for å gi plass til tildekkingslaget.

Staten dekker 75 prosent av kostnadene, mens de resterende 25 prosent betales av kommunen og lokalt næringsliv. Miljødirektoratet gir nå det formelle tilsagnet til kommunen om tildeling av pengene for 2016 og 2017.

Opprydding før neste sommer

Kommunen forventer å starte sjøbunnoppryddingen i løpet av høsten. Tiltakene vil etter planen være ferdige før sommeren 2017.

Fylkesmannen i Vestfold har fått delegert forurensningsmyndighet fra Miljødirektoratet til å behandle søknaden om gjennomføringen av tiltaket, inkludert oppfølgende miljøovervåking.

Det skal ryddes opp i rundt 1 kvadratkilometer med forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden, i hovedsak ved tildekking med rene masser. Kart: DNV GL.

Det skal ryddes opp i rundt 1 kvadratkilometer med forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden, i hovedsak ved tildekking med rene masser. Kart: DNV GL.