Særaldersgrenser før og nå – og en vurdering av det framtidige behovet

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Arbeidsgruppen som har vurdert det framtidige behovet for særaldersgrenser har levert sin rapport til arbeids- og inkluderingsministeren.

– Dette er et viktig arbeid som jeg ser frem til å lese, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

Arbeidsgruppen har i sin rapport blant annet redegjort for begrunnelsen for særaldersgrensene og gitt en beskrivelse av den historiske bakgrunnen for aldersgrensene og utviklingen som har funnet sted over tidens løp. Videre har gruppen kartlagt dagens omfang av særaldersgrenser, uttaks- og avgangsmønstre og omfang av personer som kombinerer uttak av særalderspensjon med videre arbeid.

Arbeidsgruppen har også samlet inn kunnskap om trender i helse og funksjonsnivå, arbeidsmiljøbelastninger og tiltak som kan legge til rette for forlenget yrkeskarriere. Som en del av dette er det også sett hen til hva som er gjort i andre nordiske land på dette området. Basert på et bredt spekteret av informasjon og kunnskap, har arbeidsgruppen vurdert det framtidige behovet for særaldersgrenser.

Gruppen, som ble etablert i januar 2023, ble ledet av Pål Molander.

– Det er ingen tvil om at flere av yrkene med særaldersgrenser i gjennomsnitt er belastende yrker. Samtidig har det vært en positiv utvikling i helse og arbeidsmiljø fra den tiden da særaldergrensene ble innført. Det er også store individuelle forskjeller, noe som aktualiserer et spørsmål om en generell ordning for alle er det vi som samfunn er best tjent med. Det ligger også et uforløst potensial i bedre tilrettelegging og organisering av arbeidet. Det er jo dette arbeidsmiljøutvikling handler om. Det har stor verdi å beholde erfaren arbeidskraft i arbeidsmarkedet, og samtidig vil arbeidsmiljøutvikling også komme yngre ansatte til gode. Bedre bruk av denne arbeidsressursen vil ha høy samfunnsøkonomisk gevinst, og kunne bidra til å sikre fremtidig velferd, sier Molander.

Partene i arbeidslivet ved Akademikerne, KS, LO, Spekter, Unio og YS har deltatt i arbeidet gjennom møter, skriftlige informasjon og kommentarer til rapportutkast.

Ulike prosesser med særaldersgrenser

Arbeidet med særaldersgrenser er delt i to ulike prosesser; først en prosess om pensjonsregler og deretter en prosess om framtidige aldersgrenser. Dette er i henhold til avtale med partene i offentlig sektor.

Prosessen om pensjonsregler er pågående med mål om at man oppnår enighet innen 1. juli.

– I løpet av de siste tiårene er det flere ganger blitt pekt på at det bør gjøres en gjennomgang og vurdering av særaldersgrensene. Når prosessen om pensjonsreglene sluttføres, er alle parter enige om at prosessen med å vurdere aldersgrensene kan settes i gang. Denne rapporten utgjør et viktig kunnskapsgrunnlag som regjeringen vil bruke i arbeidet med å vurdere aldersgrensene, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.